Յանցագործները միասին պիտի դատուին

Նախապէս գրած էինք Օկիւն Սա­­մաս­­թին ազատ ար­­ձա­­­կուե­­լէ ետք նոր հար­­ցաքննու­­թեան մը են­­թա­­­կան ըլ­­լա­­­լուն մա­­սին։ Այժմ Իս­­թանպու­­լի 14-րդ Եղեռ­­նա­­­դատ Ատեանը ար­­դէն իսկ 11 ամ­­բաստա­­նեալ­­նե­­­րու ուղղո­­ւած մե­­ղադ­­րանքնե­­րով շա­­րու­­նա­­­կուող դա­­տի եւ այս վեր­­ջին մե­­ղադ­­րանքի մի­­ջեւ գոր­­ծադրու­­թեան եւ իրա­­ւաբա­­նական յա­­րաբե­­րու­­թեան առ­­կա­­­յու­­թիւնը պատ­­ճա­­­ռաբա­­նելով քննար­­կեց դա­­տերու միացու­­մը։ Այս մա­­սին պա­­հան­­ջը առա­­ջադ­­րո­­­ւած էր Իս­­թանպու­­լի Երկրորդ Ման­­կա­­­կան Եղեռ­­նա­­­դատ Ատեանի կող­­մէ։ Այսպէ­­սով Օկիւն Սա­­մասթ 6 Դեկ­­տեմբե­­րին կա­­յանա­­լիք նիս­­տին դար­­ձեալ պի­­տի ներ­­կա­­­յանայ դա­­տաւո­­րին։

Իս­­թանպու­­լի Դա­­տախա­­զու­­թեան կող­­մէ պատ­­րաստո­­ւած Սա­­մաս­­թի մա­­սին ամ­­բաստա­­նագ­­րին մէջ նշո­­ւած էր, թէ Եասին Հա­­յալ յան­­ցա­­­գործ կազ­­մա­­­կեր­­պութեան վա­­րիչ ըլ­­լա­­­լու, Էր­­հան Թունճէլ եւ Օկիւն Սա­­մասթ ալ նոյն կազ­­մա­­­կեր­­պութեան ան­­դա­­­մակ­­ցե­­­լու պատ­­ճա­­­ռաւ պատ­­ժո­­­ւած են։

Ամ­­բաստա­­նագ­­րի մէջ Օկիւն Սա­­մաս­­թի հա­­մար կ՚ըսո­­ւէր թէ Ֆե­­թուլլա­­հական ահա­­բեկ­­չա­­­կան կազ­­մա­­­կեր­­պութեան ան­­դա­­­մակ­­ցութեան մա­­սին յստակ փաս­­տեր չեն յայտնա­­բերո­­ւած։

Միւս կող­­մէ Սա­­մաս­­թի կազ­­մա­­­կեր­­պութեան վա­­րիչի եւ ան­­դամնե­­րու հետ յա­­րաբե­­րու­­թիւննե­­րը պար­­զո­­­ւած են եւ ան Թունճայ Ու­­զունտալ, Զէյ­­նել Ապի­­տին Եաւուզ, Էր­­հան Թունճէլ, Եասին Հա­­յալ, Էր­­սին Եոլ­­ճու եւ Ահ­­մետ Իս­­քենտե­­րի հետ հա­­մագոր­­ծակցած է Տին­­քի ոճի­­րի ժա­­մանակ։

Այսպէս կը պա­­հան­­ջո­­­ւի թէ ան զի­­նեալ ահա­­բեկ­­չա­­­կան կազ­­մա­­­կեր­­պութեան ան­­դամ չըլ­­լա­­­լով հան­­դերձ, այդ կազ­­մա­­­կեր­­պութեան հա­­մար յան­­ցանք գոր­­ծած է, հե­­տեւա­­բար պէտք է դա­­տապար­­տո­­­ւի Եօթը տա­­րի վեց ամի­­սէն մին­­չեւ 12 տա­­րի ազա­­տազրկման։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ