4 Զինուոր ատրպէյճանական սադրանքի զոհ

13Փետ­­րո­­­ւարին, Սիւ­­նի­­­քի Ներ­­քին Հան­­դի ուղղու­­թեամբ Ատրպէյ­­ճա­­­նական դիր­­քե­­­րէն ար­­ձա­­­կուած կրա­­կոց­­նե­­­րուն պատ­­ճա­­­ռով զո­­հուե­­ցան 4 հայ զի­­նուոր­­ներ, իսկ ու­­րիշ մը վի­­րաւո­­րուե­­ցաւ։

Հա­­յաս­­տա­­­նի Հան­­րա­­­պետու­­թեան քննչա­­կան կո­­միտէի տե­­ղեկա­­տուու­­թեամբ «2024 թո­­ւակա­­նի Փետ­­րո­­­ւարի 13-ին Ատրպէյ­­ճա­­­նի զի­­նուած ու­­ժե­­­րու զին­­ծա­­­ռայող­­նե­­­րը ցե­­ղապաշ­­տա­­­կան, ազ­­գա­­­յին, ցե­­ղային ծա­­գու­­մով պայ­­մա­­­նաւո­­րուած ատե­­լու­­թեան, ան­­հանդուրժո­­ղակա­­նու­­թեան կամ թշնա­­ման­­քի շար­­ժա­­­ռիթով` կրա­­կոց­­ներ ար­­ձա­­­կած են ՀՀ պաշտպա­­նու­­թեան նա­­խարա­­րու­­թեան N զօ­­րամա­­սի պահ­­պա­­­նու­­թեան տակ գտնո­­ւող շփման գծի հա­­րաւ-արե­­ւելեան հա­­տուա­­ծի մար­­տա­­­կան դիր­­քե­­­րու ուղղու­­թեամբ: Զո­­հուած­­ներն են` Էդո­­ւարդ Յա­­րու­­թիւնեանը, Գա­­գիկ Մա­­նու­­կեանը, Ար­­սէն Համ­­բարձու­­մեանը, Հրաչ Յով­­հաննի­­սեանը։ Եւս մէկ անձ` Ռուստամ Վար­­դա­­­նեանը, ստա­­ցած է աջ ձեռ­­քի նա­­խաբազ­­կի շրջա­­նի հրա­­զէնա­­յին վի­­րաւո­­րում:

«Ձեռ­­նարկւում են անհրա­­ժեշտ եւ ան­­յե­­­տաձ­­գե­­­լի քննչա­­կան եւ վա­­րու­­թա­­­յին այլ գոր­­ծո­­­ղու­­թիւններ», կ՛ըսո­­ւի վե­­րոն­­շեալ հա­­ղոր­­դագրու­­թեան մէջ:

Պա­­քու ար­­ձա­­­գան­­գեց մի­­ջադէ­­պին՝ ըսե­­լով, թէ 13 Փետ­­րո­­­ւարին Ատրպէյ­­ճա­­­նի պե­­տական սահ­­մա­­­նային ծա­­ռայու­­թեան ստո­­րաբա­­ժանումնե­­րը, «իբ­­րեւ պա­­տաս­­խան հայ­­կա­­­կան զի­­նուած ու­­ժե­­­րու երէ­­կուան սադ­­րանքին», իրա­­կանա­­ցու­­ցած են «հա­­տու­­ցում» գոր­­ծո­­­ղու­­թիւնը:

Նա­­խարա­­րու­­թիւնը դի­­տել կու տայ, թէ, հա­­կառակ անոր որ Հա­­յաս­­տա­­­նի իրա­­ւասու մար­­միննե­­րը ար­­ձա­­­գան­­գե­­­ցին 12 Փետ­­րո­­­ւարին ատրպէյ­­ճա­­­նական լրա­­տուա­­միջոց­­նե­­­րուն կող­­մէ հրա­­պարա­­կուած նկար­­նե­­­րուն եւ տե­­ղեկու­­թիւննե­­րուն, ըստ որոնց, իբր թէ Կա­­պանի հա­­տուա­­ծին մէջ Հա­­յաս­­տա­­­նի դիր­­քա­­­պահ­­նե­­­րը ատրպէյ­­ճանցի զի­­նուոր մը վի­­րաւո­­րած են, հաս­­տա­­­տելով, որ դէպ­­քին առի­­թով հե­­տաքննու­­թիւն կը կա­­տարո­­ւի, ատրպէյ­­ճա­­­նական կող­­մը յա­­ջորդ առա­­ւօտեան ար­­դէն դի­­մեց յար­­ձա­­­կու­­մի։ «Սա ի ցոյց է դնում, որ սահ­­մա­­­նային էս­­կա­­­լացիաներ ծա­­ւալե­­լու հա­­մար Ատրպէյ­­ճա­­­նը փնտռում է պատ­­րո­­­ւակ­­ներ», կ՛ըսո­­ւի նոյն յայ­­տա­­­րարու­­թեան մէջ՝ աւելցնե­­լով. «Ու­­ժի կի­­րառ­­ման այս գոր­­ծո­­­ղու­­թիւննե­­րին նա­­խոր­­դել էին Ատրպէյ­­ճա­­­նի ռազ­­մա­­­քաղա­­քական ղե­­կավա­­րու­­թեան ռազ­­մա­­­տենչ յայ­­տա­­­րարու­­թիւննե­­րը, ինչպէս նաեւ վեր­­ջին օրե­­րի տե­­ղեկա­­տուա­­կան-քա­­րոզ­­չա­­­կան նա­­խապատ­­րաստա­­կան աշ­­խա­­­տանքնե­­րը: Ատրպէյ­­ճա­­­նական ղե­­կավա­­րու­­թիւնը շա­­րու­­նա­­­կաբար փորձ է անում վի­­ժեց­­նել Հա­­րաւա­­յին Կով­­կա­­­սի կա­­յու­­նութեամբ եւ անվտան­­գութեամբ շա­­հագրգիռ դե­­րակա­­տար­­նե­­­րի ջան­­քե­­­րը` վերսկսե­­լու Հա­­յաս­­տա­­­նի եւ Ատրպէյ­­ճա­­­նի մի­­ջեւ յա­­րաբե­­րու­­թիւննե­­րի կար­գա­ւոր­մանն ուղղո­ւած բա­նակ­ցութիւնները»։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ