Արեւագալ եւ սրբանկարներու օծում Գուրուչէշմէի մէջ

Ն.Ա.Տ. Սա­հակ Բ. Պատ­րիարք Հայ­րը 19 Մարտ 2024, Երեք­շաբթի առա­ւօտ, Գու­րուչէշ­մէի Երեւ­ման Ս. Խաչ Եկե­ղեց­ւոյ մէջ նա­խագա­հեց Արե­ւագա­լի ժա­մեր­գութեան։

Ներ­կայ էին Եկե­ղեց­ւոյ քա­րոզիչ Հոգշ. Տ. Յո­վակիմ Վրդ. Սե­րով­բեան, Արժ. Տ. Նա­թան Քհնյ. Արա­պեան, Բրշ. Ար­մե­նակ Սրկ. Գա­զան­ճեան, ինչպէս նաեւ Լե­ւոն Քու­զի­քօղ­լո­ւի գլխա­ւորու­թեամբ Եկե­ղեց­ւոյ Թա­ղային Խոր­հուրդի ան­դամնե­րը: Եր­գե­ցողու­թիւննե­րը կա­տարե­ցին ուխտա­ւոր դպիր­ներ։

Յա­ւարտ Արե­ւագա­լի ժա­մեր­գութեան, Ամեն. Ս. Պատ­րիարք Հայ­րը քա­րոզեց եւ յի­շեցուց թէ մեր կեան­քը եւ յատ­կա­պէս Մեծ Պա­հոց շրջա­նի մեր կա­տարած ամէն ին­չը ու­ղե­ւորու­թիւն մըն է դէ­պի Աս­տո­ւած։

Ապա Հոգշ. Տ. Յո­վակիմ Վրդ. մկրտու­թեան աւա­զանէն վե­րաբե­րեց Սրբա­լոյս Միւ­ռո­նի Աղաւ­նին եւ մեր Հո­գեւոր Պե­տը օծեց եկե­ղեց­ւոյ նո­րոգո­ւած Տի­րամայրն ու Յի­սուս մա­նու­կի եւ խա­չելու­թեան սրբան­կարնե­րը։

Հի­ւանդնե­րու բժշկու­թեան հա­մար կա­տարո­ւեցաւ նաեւ խա­չահան­գիստ։

Եկե­ղեցա­կան արա­րողու­թեանց աւար­տին Կո­միտաս սրա­հին մէջ պահ­քի սե­ղան սար­քո­ւեցաւ, նա­խագա­հու­թեամբ Ամեն. Ս. Պատ­րիարք Հօր։

Այստեղ Եկե­ղեց­ւոյ Թա­ղային Խոր­հուրդը եր­կու անակնկալ­նե­րով հան­դէս եկաւ. Առա­ջին անակնկա­լը եղաւ տա­րեդար­ձի կար­կանդակ մը, նկա­տի ու­նե­նալով, որ եր­կու օր առաջ Ամեն. Ս. Պատ­րիարք Հօր ծննդեան տա­րեդարձն էր։

Երկրորդ անակնկա­լը եղաւ ու­րիշ կար­կանդակ մը. քա­նի վեր­ջերս եկե­ղեց­ւոյ քա­րոզիչ Հոգշ. Տ. Յո­վակիմ Վրդ., Ն.Ա.Տ. Սա­հակ Բ. Պատ­րիարք Հօր օրհնու­թեամբ եւ Ամե­նայն Հա­յոց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գա­րեգին Բ. Վե­հափառ Կա­թողի­կոսի հրա­մանաւ Մայր Աթոռ Ս. Էջ­միած­նի մէջ պաշտպա­նած էր իր վար­դա­պետա­կան աւար­տա­ճառը եւ Օշա­կանի Ս. Մես­րոպ Մաշ­տոց Եկե­ղեց­ւոյ մէջ ստա­ցած էր մաս­նա­ւոր Վար­դա­պետա­կան չորս աս­տի­ճան­նե­րը։ Նո­րին Ամե­նապա­տուու­թեան Գու­րուչէշ­մէ այ­ցե­լու­թեան այս առի­թով փա­փաքած էին շնոր­հա­ւորել Հայր Սուրբը։

Նո­րին Ամե­նապա­տուու­թիւնը նախ շնոր­հա­կալու­թիւն յայտնեց, որ յի­շուած է իր ծննդեան տա­րեդար­ձը։ Ապա ան գնա­հատեց բո­լոր անոնք որոնք այս եկե­ղեց­ւոյ հո­վանիին տակ իրենց ծա­ռայու­թիւնը կը բե­րեն. Թա­ղային Խոր­հուրդը, Կո­միտաս Դպրաց Դաս Երգչա­խումբը, Տիկ­նանց Կազ­մը, որ այս գե­ղեցիկ սե­ղանը պատ­րաստեց։

Մեր Հո­գեւոր Պե­տը յի­շեցուց նաեւ, որ վար­դա­պետա­կան գա­ւազա­նի տո­ւու­չութե­նէն ան­մի­ջապէս ետք, Մայր Աթո­ռի մէջ Ամե­նայն Հա­յոց Հայ­րա­պետը Հայր Սուրբին նո­ւիրած էր ակա­նակուռ լան­ջա­խաչ մը, նոյն առ­թիւ ինք եւս նո­ւիրեց իր իսկ վար­դա­պետա­կան լան­ջա­խաչը եւ Հայր Սուրբին մաղ­թեց, որ գա­ւազա­նը ծաղ­կած մնայ եւ ինք նոյն կո­րովով շա­րու­նա­կէ ծա­ռայել մեր Ս. Եկե­ղեց­ւոյ:

Գու­րուչէշ­մէի Թա­ղային Խոր­հուրդի ան­դամնե­րը եւս գե­ղեցիկ յու­շա­նուէր մը յանձնե­ցին Հայր Սուրբին եւ ըսին թէ ինք կարճ ժա­մանակ առաջ նշա­նակո­ւեցաւ եւ կը ծա­ռայէ այս գողտրիկ եկե­ղեց­ւոյ մէջ թէ՛ արա­րողու­թիւննե­րով եւ թէ քա­րոզ­խօ­սու­թեամբ։ Ատե­նապետ Լե­ւոն Քու­զի­քօղ­լու իր եւ ըն­կերնե­րուն ու հա­մայն Գու­րուչէշ­մէի Եկե­ղեց­ւոյ ըն­տա­նիքի անու­նով շնոր­հա­ւորեց եւ նո­րանոր նո­ւաճումներ մաղ­թեց իրեն։

Հոգշ. Տ. Յո­վակիմ Վրդ. հան­դէս եկաւ շնոր­հա­կալու­թեան խօս­քով եւ ըսաւ թէ շնոր­հա­կալ է բո­լորին, ան­հատնե­րու եւ եկե­ղեցի­ներու, որոնք իր ողջ կեան­քի ըն­թացքին իրենց ներդրու­մը ու­նե­ցած են իր կազ­մա­ւոր­ման մէջ։ Յի­շեց իր հայրն ու մայ­րը, այն երա­նաշ­նորհ պատ­րիարքնե­րը, որոնց շրջա­նին ծա­ռայած է, շնոր­հա­կալու­թիւն յայտնեց Նո­րին Ամե­նապա­տուու­թեան եւ բո­լորին՝ անխտիր։

Սի­րոյ սե­ղանը իր աւար­տին հա­սաւ Նո­րին Ամե­նապա­տուու­թեան ար­տա­սանած աղօթքով։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ