Կը շարունակուին լուծման որոնումները

ԻՇԽԱՆ ԷՐՏԻՆՉ

18Մարտ եր­կուշաբ­թի օր Սուրբ Փրկիչ Հի­ւան­դա­նոցի սրա­հին մէջ կա­յացող ԷՐ­ՎԱՊ-ի ժո­ղովի գլխա­ւոր նիւթն էր «Իթի­մաթ Պիւ­րօ­սու» ըն­կե­րու­թեան լու­ծարկու­մով գո­յացած դրու­թիւնը։

Ինչպէս ծա­նօթ է վե­րոն­շեալ ըն­կե­րու­թիւնը ստանձնած էր յու­ղարկա­ւորու­թիւննե­րու պա­հուն հա­մայնքա­յին հաս­տա­տու­թիւննե­րու հաս­ցէին կա­տարո­ւած նո­ւիրա­տուու­թիւննե­րու գան­ձումը եւ ապա հաս­ցէատի­րոջ փո­խան­ցումը։

Ըն­կե­րու­թիւնը այս ծա­ռայու­թեան հա­մար ի պահ կը դնէր ստա­ցուած գու­մա­րի 15 տո­կոսը։ Զեղ­ծա­րարու­թեան զա­նազան պնդումնե­րէ ետք ըն­կե­րու­թեան սե­փակա­նատէր Նա­րօտ Միւրզօղ­լու յայ­տա­րարած էր թէ 14 Փետ­րո­ւարին կը դադ­րեցնէ գոր­ծունէու­թիւնը։

Ներ­կա­յիս այդ առա­քելու­թիւնը յանձն կ՚առ­նեն եկե­ղեցի­ներու թա­ղակա­նու­թիւննե­րը, բայց այս եղա­նակը վերջնա­կան լու­ծում չի հա­մարո­ւիր, քա­նի որ օրի­նական հար­ցեր կը ծա­գին ո՛չ թէ նո­ւիրատ­ւութիւն ստա­նալու, այլ ստա­ցուա­ծը հաս­ցէատի­րոջ փո­խան­ցե­լու պա­հուն։

ԷՐ­ՎԱՊ-ի ժո­ղովին նիւ­թը իր տար­բեր երե­սակ­նե­րով քննար­կե­լէ ետք որո­շում կա­յացաւ Վա­քըֆ­նե­րու Ընդհա­նուր Տնօ­րէնու­թեան հետ խորհրդակ­ցա­կան հան­դի­պում մը կազ­մա­կեր­պե­լու մա­սին։

Ժո­ղովի ըն­թացքին քննար­կո­ւեցաւ կա­լուա­ծոյ յանձնա­խումբի մը կազ­մութեան նիւ­թը, որու մա­սին ԷՐ­ՎԱՊ-ի բամ­բեր Պերճ Քու­զի­քօղ­լու յայտնեց թէ այս նիւ­թը աւե­լի ման­րա­մասն պի­տի քննար­կուի յա­ռաջի­կայ ժո­ղով­նե­րու ըն­թացքին։