ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

Հեղեղ

Օր մը, պէտք էր որ գրէի այդ եր­­կուքի մա­­սին։ Հա­­յը եւ հե­­ղեղը… Չ՞է, որ, յա­­ճախ հա­­յու ար­­տա­­­սու­­քը եղաւ հե­­ղեղ, մեր ազ­­գը լո­­ղաց մեղ­­քե­­­րու հե­­ղեղի մէջ եւ դար մը առաջ հե­­ղեղե­­ցաւ անոր արիւ­­նը։ Բայց եղան գար­­նան ջերմ օրեր - թէեւ սա­­կաւա­­թիւ - շու­­շաննե­­րու, կա­­կաչ­­նե­­­րու կար­­միր հե­­ղեղ­­ներ փրփրե­­ցան հայ­­րե­­­նի դաշ­­տե­­­րու վրայ, եղան ու­­րախ օրեր՝ եր­­գի եւ ծի­­ծաղի հե­­ղեղ­­ներ թա­­փեցան հա­­յու շրթունքէն։ Յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, երբ «հե­­ղեղ» բա­­ռի յոր­­դա­­­ռատ պատ­­մութիւ­­նը գրի առ­­նել որո­­շեցի, մտքիս մէջ վա­­րարե­­ցաւ հար­­ցումնե­­րու հե­­ղեղ մը. այս բա­­ռը, մտա­­ծեցի, մեր լե­­զուի մէջ առա­­ջին ան­­գամ ե՞րբ սկսաւ հո­­սիլ, մեր գրա­­կանու­­թեան բա­­ւակա­­նին ըն­­դարձակ դաշ­­տի մէջ ան ինչպէ՞ս գտաւ իր հու­­նը եւ վեր­­ջա­­­պէս, ո՞ր հե­­ղինակ­­նե­­­րը անոր արա­­գըն­­թա­­­ցի մէջ նա­­ւար­­կե­­­լու հա­­մար­­ձա­­­կու­­թիւնը ու­­նե­­­ցան։ Այս հար­­ցումնե­­րուն պա­­տաս­­խաննե­­րը որո­­նելու հա­­մար նա­­ւար­­կե­­­ցի «հե­­ղեղ» բա­­ռի հա­­կառակ ուղղու­­թեամբ, հա­­սայ անոր պատ­­մա­­­կան ակունքնե­­րուն եւ ձե­­զի հա­­մար, յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, յայտնա­­բերե­­ցի անոր գե­­ղաձայն գլգլուքնե­­րը եւ այդ բո­­լորը հա­­մադ­­րե­­­ցի այս խա­­ղաղ յօ­­դուա­­ծի մէջ։

Կա­­թիլ առ կա­­թիլ

Ի սկզբա­­նէ էր «հեղ» ար­­մա­­­տը, հե­­ղեղի առա­­ջին կա­­թիլը։ Հեղ առ հեղ, բա­­ռը դար­­ձաւ հե­­ղեղ, ապա 5-րդ դա­­րուն, Ագա­­թան­­գե­­­ղոսի շնոր­­հիւ, ան եղաւ հե­­ղեղա­­մած եւ հե­­ղեղա­­սաստ, 6-րդ դա­­րուն՝ հե­­ղեղա­­բար, 8րդ դա­­րուն՝ հե­­ղեղագ­­նաց եւ հե­­ղեղա­­կան, 10-րդ դա­­րուն՝ հե­­ղեղատք եւ հե­­ղեղա­­տել, վեր­­ջա­­­պէս 11-րդ դա­­րուն՝ հե­­ղեղիլ։ Միջ­­նա­­­դարուն այս բա­­ռերով ի՜նչ խօս­­քեր չշի­­նեցինք. «Հե­­ղեղա­­սաստ ծո­­վապա­­տիժ», «Հե­­ղեղագ­­նաց կեն­­ցաղ», «Հե­­ղեղատք արեան», «Ար­­տօսր յոր­­դա­­­ռատս ՝ի վայր հե­­ղեղա­­տելով»… 11-րդ դա­­րուն, Գրի­­գոր Նա­­րեկա­­ցին լո­­ղաց մեղ­­քե­­­րու ծո­­վու մէջ եւ իր մա­­տեանի մէջ ըսաւ. «Գե­­տովք մե­­ղանաց արեան հե­­ղեղիմ»։ Ապա զղջաց եւ աչ­­քե­­­րէն հո­­սեցան՝ «հե­­ղեղք ար­­տա­­­սուաց»։ Գրա­­բարա­­խօս մեր նա­­խահայ­­րե­­­րը բառս գոր­­ծա­­­ծեցին մտա­­ւոր այլ պատ­­կերներ ար­­տա­­­յայ­­տե­­­լու հա­­մար, ինչպէս՝ «Հե­­ղեղ հրոյ», «Հե­­ղեղ մարդկան», եւ բո­­լորի մէջ ամե­­նէն քնա­­րակա­­նը եւ յու­­զի­­­չը՝ «Հո­­սէին ար­­տա­­­սուք իբ­­րեւ զհե­­ղեղ»։ Օր մը մէկ այլ հե­­ղեղ, աւե­­րիչ, եկաւ Հա­­յաս­­տան, 1285 թո­ւականն էր, եւ յի­­շատա­­կարան մը սար­­սա­­­փով նկա­­րագ­­րեց այդ հե­­ղեղը. «Գեր­­փիչ եւ աւե­­րիչ հե­­ղեղ զօ­­րացն որ Մու­­ղալ կո­­չի»։

Անոյշ հե­­ղեղ­­ներ

«հե­­ղեղ» բա­­ռը, հա­­կառակ իր ահեղ տես­­քին, հայ բա­­նաս­­տեղծին տո­­ւաւ մեղմ եւ քաղցր հո­­սան­­քի մը տպա­­ւորու­­թիւնը։ Փափ­­կա­­­սիրտ այդ բա­­նաս­­տեղծնե­­րու առա­­ջին­­նե­­­րէն էր Ղունկիանոս Կար­­նե­­­ցին։ Աճէմ Յա­­րու­­թիւնի եւ Սրմա Խա­­թու­­նի տան մէջ 1781 թո­­ւակա­­նին ծնած բա­­նաս­­տեղծը Կա­­րինէն ճամ­­բայ ելաւ եւ ո՞ւր չճամ­­բորդեց. Թաւ­­րիզ, Լի­­բանան, Եգիպ­­տոս, Հա­­լէպ, Ղրիմ, Հա­­յաս­­տա­­­նի Լո­­ռու մար­­զը, մէ­­կէ աւե­­լի ան­­գամներ Պո­­լիս, եւ վեր­­ջա­­­պէս Կով­­կաս՝ Ախալցխա, ուր մա­­հացաւ։ Արեւմտա­­հայե­­րէն գրած աշու­­ղը յայտնի է Մա­­րիամ Աս­­տո­­­ւածած­­նին նո­­ւիրո­­ւած եր­­գե­­­րով։ Կեան­­քի դառն բա­­ժակը ցմրուր քա­­մած Ղունկիանո­­սը - սրտա­­կէզ մարդ - ծա­­րաւ մնաց սի­­րոյ, ըն­­տա­­­նիքին եւ հայ­­րե­­­նիքին, այդ պատ­­ճա­­­ռով ալ գրեց խնդրա­­կան երգ մը ուղղո­­ւած Աս­­տո­­­ւածա­­մօր, ուր զո­­վացու­­ցիչ ջու­­րի հե­­ղեղն իսկ անոյշ է. «Անոյշ հե­­ղեղ­­նե­­­րէն, պաղ աղ­­բիւրնե­­րէն, / Կե­­նարար ձեռ­­քովդ Մայր Սուրբ ջուր մը տուր»։

Իմաս­­տուն հե­­ղեղը

20-րդ դա­­րուն «հե­­ղեղ» բա­­ռը դար­­ձաւ իմաս­­տուն։ Հա­­մօ Սա­­հեանի հա­­մար կեան­­քը հե­­ղեղ մըն էր. «Ի՞նչ է մնում ։ Մի յոգ­­նած ալիք է մնում / Քո կա­­նաչ-կար­­միր հե­­ղեղից… / Մի մամ­­ռած տա­­րիք է մնում»։ Նոյն քեր­­թողն էր որ Սիւ­­նի­­­քի դաշ­­տե­­­րու մէջ, գար­­նան ջերմ օր մը, ակա­­նատես եղաւ գու­­նա­­­գեղ եւ բու­­րումնա­­լից հե­­ղեղի մը եւ ան­­մի­­­ջապէս գրեց. «Ծաղ­­կունքի հե­­ղեղ է փրփրում»։ «հե­­ղեղ» բա­­ռով իմաս­­տա­­­սիրած մէկ այլ բա­­նաս­­տեղծ էր Պա­­րոյր Սե­­ւակը։ Ըստ անոր, ստեղ­­ծա­­­գործ հա­­յը ու­­նէր ազ­­գա­­­յին իւ­­րա­­­յատուկ նկա­­րագիր. «Իմ հա՚յ ժո­­ղովուրդ, դու փոքր ես եղել, / Աղ­­բի՜ւր ես եղել եւ ո՚չ թէ հե­­ղեղ»։ Ապա, բա­­նաս­­տեղծը խօ­­սեցաւ հա­­յու ապա­­գայի մա­­սին. «Ինչպէս լեռ­­նե­­­րից յոր­­դա­­­ցող հե­­ղեղ՝ / Այդ մենք ենք գա­­լիս»։

Վար­­սե­­­րուդ հե­­ղեղը

Օր մը, բա­­նաս­­տեղծը ի՚նքը դար­­ձաւ հե­­ղեղ՝ զգա­­ցումնե­­րու, ցա­­ւերու, պոռթկումնե­­րու… Առա­­ջինը Պետ­­րոս Դու­­րեանն էր, որ նա­­մակ մը գրեց ըն­­կե­­­րոջ եւ ըսաւ. «Եղ­­բայր իմ, Ձեր սի­­րալիր տո­­ղերուն փո­­խարէն աստղե­­րու հե­­ղեղ մը կու տամ սրտէս… Օրհնեա՜լ ըլ­­լաք, որ կ՚ու­­զէք սրտէս դուրս հե­­ղեղել թանձրա­­մած սու­­գը»։ Մկրտիչ Պէ­­շիկ­­թաշլեանը ըսաւ, թէ Ղե­­ւոնդ Ալի­­շանն էր հե­­ղեղը. «Մերթ դու հե­­ղեղ ուղխա­­հոս»։ Իսկ Ար­­շակ Չօ­­պանեանը նա­­մակ ստա­­ցաւ Կանտ քա­­ղաքէն։ Հա­­մալ­­սա­­­րանի ու­­սա­­­նող Դա­­նիէլ Վա­­րու­­ժանն էր հե­­ղինա­­կը. «Սի­­րելի պ. Չօ­­պանեան, Երբ ես այս նա­­մակս կը գրեմ, հա­­ւանա­­կան է որ Դուք Պո­­լիս էք, Վոս­­փո­­­րի ափին, «Չամ­­լը­­­ճայի զե­­փիւ­­ռի­­­նէ յանձնած Ձեր մա­­զերը եւ Ձեր երազ­­նե­­­րը բո­­ցաերիզ… Պիտ’ սկսիմ աս­­կէ վերջ լոկ կեան­­քէ գրել, ահա­­գին հե­­ղեղ մը կայ ներսս… Ցտե­­սու­­թիւն, Սի­­րալիր ող­­ջոյննե­­րով, Ձերդ Դ. Վա­­րու­­ժան, D. Tchiboukkear, rue Benard 31, Gand»։ Նոյն Չպուքքա­­րեանն է, որ «Հար­­ճը» քեր­­թո­­­ւածի մէջ բո­­ցաշունչ տեն­­չանքի քա­­ռասմբակ հե­­ղեղ­­ներ պի­­տի ար­­ձա­­­կէր Շի­­րակի դաշ­­տե­­­րու մէջ։ Ահա այդ աս­­պե­­­տական եր­­կէ քա­­նի մը պատ­­կեր. «Հե­­ղեղ մ՛յան­­կարծ վար­­դե­­­րու», «Հե­­ղեղ­­նե­­­րով ճա­­ճան­­չի», «Մա­­նեակ մը լոյ­­սե­­­րով հե­­ղեղուկ», «Հե­­ղեղին հետ վար­­սե­­­րուն», «Հե­­ղեղին մէջ մա­­զերուդ փա­­կէ աչ­­քերդ»։ Իսկ երբ աս­­պե­­­տական օրե­­րու երա­­զէն հայ­­րե­­­նի դաշ­­տեր վե­­րադար­­ձաւ բա­­նաս­­տեղծը, փա­­փաքե­­ցաւ մէկ այլ հե­­ղեղ տես­­նել՝ ցօ­­րէնի, հա­­ցի, նշխա­­րի հե­­ղեղ. «Հունձք ։ Քա՜ղցր է լո­­ղալ յա­­մառօ­­րէն որա­­ներուն մէ­­ջէն հե­­ղեղ… Հո­­վիտին մէջ հե­­ղեղ­­ներ կան»։

Քնա­­րական հե­­ղեղ լոյ­­սի

Քնա­­րեր­­գակ գրիչ­­նե­­­րու հա­­մար «հե­­ղեղ» բա­­ռը եր­­բէք սպառ­­նա­­­լիք մը չէր եղած։ Անոնք լա­­ւատե­­սու­­թեան հե­­ղեղով մը գրի առին յու­­զումնա­­լից տո­­ղեր։ «Ամի­­րային աղ­­ջի­­­կը» վէ­­պի մէջ Երու­­խա­­­նը նա­­յեցաւ հե­­ռաւոր ծա­­ռերուն եւ խա­­ւարի մէ­­ջէն տե­­սաւ «լոյ­­սի ակ­­նախտիղ հե­­ղեղ մը»։ Մա­­համերձ Մատ­­թէոս Զա­­րիֆեանը, Փրին­­քի­­­փօ կղզիի նո­­ճինե­­րու շու­­քին տակ նստած՝ Պոլ­­սոյ վրայ իջ­­նող գի­­շերա­­մու­­տը դի­­տեց. «Օ ար­­ցո՚ ւնք է , գի­­տեմ, հե­­ղեղ մ՚ար­­ցունք է… Իրաւ, իրաւ, երա՜զ է…»։

Կար­­միր հե­­ղեղ

Բայց, փո­­խանակ ցօ­­րէնի, երազ­­նե­­­րու, լոյ­­սե­­­րու հե­­ղեղի մէջ լո­­ղալու, կար­­միր հե­­ղեղ մը հո­­սեցաւ յան­­կարծ՝ եր­­կի­­­րը ամա­­յացաւ։ Ռու­­բէն Սե­­ւակի սիր­­տը վրէ­­ժի հե­­ղեղող մը լե­­ցուե­­ցաւ ու այդ զգա­­ցու­­մը կո­­չեց՝ «Վայ­­րագ հե­­ղեղ»։ Յա­­կոբ Թէր­­զեանը օրօր մը գրեց, որ­­պէսզի ամէն հայ մայր այդ տո­­ղերով դիեց­­նէ իր նո­­րածի­­նը. «Արի՜ւն- հե­­ղեղ յոր­­դեց այս սուրբ ձո­­րերէ, / Բայց չի փա­­խիս, փա­­րէ՚ երկրիդ, զայն սի­­րէ… Օրօ՜ր ըսեմ քնա­­նաս»։ Վա­­րու­­ժա­­­նը իր դաշ­­տի վրայ, ակօ­­սի մէջ, ամառ օր սպան­­նուած մշա­­կը դի­­տեց եւ ըսաւ. «Կար­­մի՜ր հե­­ղեղ, սրտի ձո­­րէն վար իջած, / Տա­­փանն ու թին ներ­­կե­­­լով / Կ’եր­­թայ գուղձերն ողո­­ղել»։

Սի­­րոյ հե­­ղեղ­­ներ

Եթէ ան­­ցեալի կամ ներ­­կա­­­յի յու­­սալքու­­թիւննե­­րը հե­­ղեղի պէս հո­­սին ձեր սրտին մէջ եւ ջրա­­հեղձ ընեն ձեզ, ես, յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, կ’առա­­ջար­­կեմ մխի­­թարու­­թիւնը գտնել բա­­նաս­­տեղծու­­թեան ջեր­­մութեան մէջ։ Օրի­­նակ, կար­­դա­­­ցէք Ռազ­­միկ Դա­­ւոյեանը, որ պի­­տի առա­­ջար­­կէ, որ դուք լսէք Պախ (կամ՝ Բախ), կամ մէկ այլ աս­­տո­­­ւածա­­յին շունչ, որ առա­­գաստ դառ­­նայ եւ ձեզ հե­­ռաց­­նէ վիշտ ու ցա­­ւէն. «Դուրսը՝ թախ­­ծի հե­­ղեղ, / ներսս՝ ան­­հուն թա­­խիծ.- / մէ­­կը մի բան եր­­գէր / աս­­տո­­­ւածա­­յին Բա­­խից։ / Գո­­նէ մի բան լի­­նէր, / լոյ­­սի մի ճա­­ռագայթ, / որ այդ թախ­­ծի ծո­­ւում / դառ­­նար ինձ առա­­գաստ»։ Այ­­սօր ալ ձե­­զի եր­­գով մը հրա­­ժեշտ տա­­լու միտք ու­­նիմ։ Կը յի­­շէ՞ք Կար­­նե­­­ցի Ղունկիանո­­սը (Անոր անու­­նը ի՞նչ կը նշա­­նակէ… Լա­­տինա­­կան է։ Կը նշա­­նակէ «լու­­սա­­­ւոր») Անոր «Մայր սուրբ ջուր մը տուր» յայտնի բա­­նաս­­տեղծու­­թիւնը, զոր յօ­­դուա­­ծիս մէջ մէջ­­բե­­­րեցի, երեք­­դա­­­րեան երգ է սի­­րուած։ Այդ քաղցր եր­­գի անդրա­­նիկ քա­­ռեակը ամ­­բողջու­­թեամբ կը փա­­փաքիմ ար­­տատպել, որ­­պէս սփո­­փիչ խօս­­քե­­­րու ազ­­նիւ հա­­մադ­­րութիւն։ Իսկ դուք եթէ կը ցան­­կաք զայն լսել, Սա­­յաթ Նո­­վա մշա­­կու­­թա­­­յին միու­­թիւնը (հա­­յաս­­տա­­­նեան միու­­թիւն, չշփո­­թել Պոլ­­սոյ նոյ­­նա­­­նուն երգչա­­խումբի հետ) վա­­յել­­չօ­­­րէն կա­­տարած եւ տե­­ղադ­­րած է հա­­մացան­­ցի վրայ։ Մին­­չեւ յա­­ջորդ յօ­­դուածս, մնա­­ցէք խա­­ղաղ՝ վա­­յելե­­ցէք լոյ­­սի եւ սի­­րոյ հե­­ղեղ­­նե­­­րը.

Ի վե­­րին երկրէն, բու­­րաստան­­նե­­­րէն,

Ծաղ­­կա­­­լի դաշ­­տե­­­րէն, վա­­զած գե­­տերէն,

Անոյշ հե­­ղեղ­­նե­­­րէն, պաղ աղ­­բիւրնե­­րէն,

Կե­­նարար ձեռ­­քովդ

Մայր Սուրբ,

ջուր մը տուր։

Ղունկիանո­­սին խմցու, լաւ մը զո­­վացու,

Դեղ թափ մա­­տունքովդ

Մայր Սուրբ,

ջուր մը տուր։