Բառի մը ծնունդը

ՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

Ձեզ­­մէ շա­­տերուն կը պա­­տահի, որ իրենց տնտնա­­ցող դպրո­­ցակա­­նին թե­­լադ­­րեն՝ «աճա­­պարէ՛, bus-ը հաս­­նե­­­լիք է»։ Ու­­րիշներ իրենց կար­­գին եւ այ­­լա­­­զան առիթ­­նե­­­րով օգ­­տա­­­գոր­­ծած են այս նոյն բա­­ռը, որ մաս­­նա­­­ւորա­­բար սփիւռքի մէջ եւ արեւմտա­­հայե­­րուս (ար­­դէն եր­­բէն ի վեր նաեւ՝ սփիւռքա­­ցած արե­­ւելա­­հայե­­րու) բա­­ռամա­­թեր­­քին ան­­քակտե­­լի մա­­սը կը կազ­­մէ...իրե­­րու տրա­­մաբա­­նական բե­­րու­­մով։ Երբ գրե­­թէ ամ­­բողջ եւ­­րո­­­պան ու Ամե­­րիկան ալ հե­­տը որ­­դեգրած են այս բա­­ռը, մե­­զի հա­­մար դժո­­ւար պի­­տի ըլ­­լար մեր­­ժել զայն, մա­­նաւանդ որ այնքան ալ կարճ ու կո­­կիկ է, մարգրի­­տի կը նմա­­նի, առ­­նես ական­­ջիդ կա­­խես՝ շատ չէ։

Հար­­ցում մը...

Ձեզ­­մէ որե­­ւէ մէ­­կը մտա­­ծա՞ծ է եր­­բե­­­ւիցէ bus-ի ծա­­գու­­մին մա­­սին՝ անդրա­­դառ­­նա­­­լու հա­­մար, թէ օտար­­նե­­­րը որ­­քան դիւ­­րին բառ կը հնա­­րեն, եւ մենք որ­­քա՜ն դիւ­­րին կ’որ­­դեգրենք օտա­­րին հնա­­րածը, մինչ այնքան դժո­­ւարա­­հաճ ենք սե­­փական լե­­զուի հնարքնե­­րուն հան­­դէպ։

Ու­­րեմն անցնինք գոր­­ծի։

* * *

Առա­­ջին լիար­­ժէք ինքնա­­շարժնե­­րը սկսան կա­­ռու­­ցո­­­ւիլ 19-րդ դա­­րու վեր­­ջին քա­­ռոր­­դին, այդ թո­­ւական­­նե­­­րուն ալ կը պար­­տինք ինքնա­­շարժ եզ­­րը՝ իբ­­րեւ «ինքնի­­րեն շար­­ժող» (automobile)՝հա­­կադ­­րե­­­լով զայն հա­­զարա­­մեակ­­նե­­­րէ ի վեր գո­­յու­­թիւն ու­­նե­­­ցող կառ­­քի ա՚յն տե­­սակին, որ «կը քա­­շուէր, կը շար­­ժէր գրաս­­տով մը»։

Առա­­ջին ինքնա­­շար­­ժը յղա­­ցուած էր իբ­­րեւ անձնա­­կան՝ ան­­հա­­­տական փո­­խադ­­րա­­­միջոց, ու­­րեմն օժ­­տո­­­ւած էր միայն մէ՚կ աթո­­ռով, եւ հե­­ռու էր առեւտրա­­կան կամ հա­­սու­­թա­­­բեր նպա­­տակ­­նե­­­րէ. մե­­նակառ­­քեր էին այսպի­­սինե­­րը։ Սա­­կայն շատ շու­­տով սկսան զար­­գա­­­նալ կառ­­քի այն տե­­սակ­­նե­­­րը, որոնք պի­­տի ծա­­ռայէին իբ­­րեւ հան­­րա­­­յին փո­­խադ­­րա­­­միջոց եւ որոնք առ այդ օժ­­տո­­­ւած էին մէ­­կէ աւե­­լի աթոռ­­նե­­­րով եւ հա­­մապա­­տաս­­խան ծա­­ւալով։ Այս վեր­­ջիննե­­րը ահա կո­­չուե­­ցան սկզբնա­­պէս currus omnibus, որ կը նշա­­նակէ «ամէ­­նուն (հա­­նու­­րին ծա­­ռայող) կառք»։

Ծա­­նօթ.– Առա­­ջին կառ­­քը օժ­­տո­­­ւած էր, խոր­­քին մէջ, նո­­ւազա­­գոյ­­նը եր­­կու աթո­­ռով. մէ­­կը կը պատ­­կա­­­նէր տի­­րոջ, որ նաեւ կառ­­քը վա­­րողն էր, իսկ միւ­­սը վե­­րապա­­հուած էր chauffeur-ին, որ կը թարգմա­­նուի տաքցնող, ջե­­ռու­­ցող։ Ի՞նչ հասկնալ այս եզ­­րով. արդ, այդ ինքնա­­շարժնե­­րը կը շար­­ժէին, կը յա­­ռաջա­­նային ճիշդ շո­­գեկառ­­քի սկզբունքով. այ­­սինքն՝ ու­­նէին հնոց մը, որ կը ծա­­ռայէր տաքցնե­­լու ջու­­րը, որուն ար­­տադրած շո­­գիին ճնշու­­մով պի­­տի դառ­­նա­­­յին ինքնա­­շար­­ժին սռնակ­­նե­­­րը, ու­­րեմն՝ անիւ­­նե­­­րը, ճիշդ ու ճիշդ շո­­գեկառ­­քի սկզբունքով։ Արդ, տո­­ւեալ հնո­­ցը վառ պա­­հելու հա­­մար պէտք էր ջե­­ռու­­ցող պաշ­­տօ­­­նեայ մը՝ chauffeur մը, որ կը գրա­­ւէր երկրորդ աթո­­ռը։ Ան­­շուշտ աւե­­լորդ է ըսել, որ ամէն ինքնա­­շարժ իր հետ կը կրէր վա­­ռելա­­նիւ­­թի տե­­սակ­­նե­­­րու՝ փայ­­տի, ածու­­խի եւ այլնի պատ­­կա­­­ռելի պա­­շար մը։ Դա­­րուն վեր­­ջը ար­­դէն հնո­­ցը փո­­խարի­­նուած էր քա­­րիւ­­ղով, եւ նոր ինքնա­­շարժնե­­րը այ­­լեւս պէտք չու­­նէին chauffeur-ի. բայց ահա լե­­զուա­­կան տնտե­­սու­­մի ան­­ծա­­­նօթ ու դժո­­ւար բա­­ցատ­­րե­­­լի խա­­ղով մը այդ եզ­­րը մնաց՝ բնո­­րոշե­­լու հա­­մար ղե­­կը իր ձեռ­­քին մէջ ու­­նե­­­ցողը, այլ խօս­­քով՝ վա­­ռոր­­դը դար­­ձաւ վա­­րորդ։

Այս բա­­ռակա­­պակ­­ցութիւ­­նը կա­­մաց-կա­­մաց կորսնցուց իր առա­­ջին բա­­ղադ­­րի­­­չը, ինչպէս շատ կը պա­­տահի լե­­զու­­նե­­­րու մէջ, եւ ան­­դին մնաց omnibus-ը, որ ար­­դէն առան­­ձին կը բնո­­րոշէր «հա­­նու­­րին» ծա­­ռայող կառ­­քը։

Չմոռ­­նանք՝ omnibus բա­­ռացի կը նշա­­նակէ ամէ­­նուն, հա­­նու­­րին. ան տրա­­կան հո­­լովն է լա­­տինե­­րէն omnia բա­­ռին, որ կը նշա­­նակէ ամէն, հա­­նուր։ Եւ ու­­րեմն եւ­­րո­­­պացին «ամէ­­նուն» կամ «հա­­նու­­րին» կ’ըսէր ու կը հասկնար «հա­­նու­­րին ծա­­ռայող կառ­­քը»։ Եւ բառս շատ դիւ­­րաւ որ­­դեգրո­­ւեցաւ բազ­­մա­­­թիւ ժո­­ղովուրդնե­­րէ եւ լե­­զու­­նե­­­րէ։ Կա­­րիք չկայ ման­­րա­­­մաս­­նե­­­լու, բո­­լորիդ ծա­­նօթ իրո­­ղու­­թիւն է։

Սա­­կայն մարդկա­­յին միտ­­քը շա­­րու­­նա­­­կեց իր աւե­­րիչ սա­­ւառ­­նումը...

Omnibus-ը իր կար­­գին թլփա­­տուե­­ցաւ ու ան­­կէ մնաց bus-ը։

Որը ոչ աւե­­լի, ոչ պա­­կաս՝ հո­­լովա­­կան մաս­­նիկ մըն է, բո­­լորո­­վին հա­­մար­­ժէք մեր ամէն-ուն կամ ամէն-ին, այ­­սինքն՝ ուն կամ ին, այլ խօս­­քով՝ ըստ ին­­քեան բո­­լորո­­վին անի­­մաստ հնչիւ­­նա­­­խումբ մը։

Ու­­րեմն՝

omnia – ամէն

օmni+bus – ամէն+ուն

bus = ուն

Ձեր մտքէն պի­­տի անցնէ՞ր օր մ’օրանց ձեր ու­­շա­­­ցող զա­­ւակին հա­­յերէն ըսել. «Աճա­­պարէ, ուն-ը պի­­տի հաս­­նի»,– ան­­շուշտ ո՚չ։ Բայց ահա ճիշդ ա՚յդ է որ կ’ընէ եւ­­րո­­­պացին եւ անոր հետ ալ կարգ մը հայ ծնող­­ներ, երբ կ’ըսեն՝ «bus-ը պի­­տի հաս­­նի»։

Միւս կող­­մէ՝ automobile-ը իր կար­­գին կրճա­­տուե­­լով տո­­ւած է auto, որ կը նշա­­նակէ պար­­զա­­­պէս ինք (ինքն-ինքնա)։ Սա իր կար­­գին անի­­մաստ հնչիւ­­նա­­­խումբ մըն է ամէն դե­­րանու­­նի պէս, որ այնքան ալ ան­­ծա­­­նօթ չէ հա­­յու բե­­րանին։

Ու­­րեմն՝ այ­­սօր մե­­ծաթիւ ժո­­ղովուրդներ ին, ուն, ինք կ’ըսեն ու կը հասկնան կառ­­քի այ­­լա­­­զան տե­­սակ­­ներ, որոնց անու­­նին մէջ ոչ կուտ, ոչ կոր­­կոտ եւ ոչ մէկ շօ­­շափե­­լի հաս­­կա­­­ցու­­թիւն բնո­­րոշող ար­­մատ գո­­յու­­թիւն ու­­նի։

Եւ կը գո­­հանան ատով, կը գուրգու­­րան անոնց վրայ։

* * *

Ինքնա­­շար­­ժի ճար­­տա­­­րարո­­ւեստն ու մշա­­կոյ­­թը արեւմտա­­հայե­­րէնին տո­­ւին հե­­տեւեալ բա­­ռերը՝ հան­­րա­­­կառք, ամե­­նակառք, վար­­ձա­­­կառք, հան­­րա­­­շարժ, ամե­­նաշարժ, ինքնա­­շարժ, որոնց մէջ ոչ մէկ օտա­­րաբա­­նու­­թիւն կայ. բո­­լոր բա­­ղադ­­րիչնե­­րը դա­­սական մա­­քուր հա­­յերէն են։ Այս տար­­բեր եզ­­րե­­­րը, որոնց բո­­լորն ալ գե­­րազան­­ցօ­­­րէն յա­­ջող յղա­­ցուած ու յա­­ջող ալ կազ­­մո­­­ւած են, յա­­ռաջա­­ցած են եր­­բեմն իրար­­մէ հե­­ռու, տար­­բեր գա­­ղութնե­­րու մէջ ապ­­րող հա­­յերու կող­­մէ, որոնք չեն յա­­ջողիր միշտ լե­­զուա­­կան, ու­­րեմն նաեւ՝ եզ­­րա­­­յին, միու­­թիւն մը ստեղ­­ծել։

Սփիւռքա­­ցած ժո­­ղովուրդնե­­րու ցաւն է այս։

Ծա­­նօթ.– Լի­­բանա­­նահա­­յերս հան­­րա­­­կառք եզ­­րով կը բնո­­րոշէինք կառ­­քի այն տե­­սակը, որ ելեկտրա­­կանու­­թեամբ կը շար­­ժէր՝ եր­­կա­­­թու­­ղի­­­ներու վրա­­յէն։ Տե­­ղացի­­ները զայն tramway կը կո­­չէին եւ­­րո­­­պացի­­ներու հե­­տեւո­­ղու­­թեամբ, որոնք այդ փո­­խադ­­րա­­­միջո­­ցը այստեղ հաս­­տա­­­տած էին 1908-ին։ Մեծ էր թի­­ւը նաեւ հա­­յերու, որոնք նոյնպէս կ’ար­­տա­­­սանէին։ Այդ ելեկտրա­­քարշնե­­րը ան­­հե­­­տացան ան­­ցած դա­­րու 60-ին։ Հան­­րա­­­կառք բառն ալ ինքնա­­բերա­­բար լռեց լի­­բանա­­նահա­­յերու բեր­­նին մէջ։ Փո­­խարէ­­նը յա­­ռաջա­­ցաւ հան­­րա­­­շարժ եզ­­րը՝ բնո­­րոշե­­լու հա­­մար ոչ-ելեկտրա­­քարշ կառ­­քե­­­րու նո­­րագոյն տե­­սակ­­նե­­­րը։ Սա­­կայն այլ գա­­ղութնե­­րու մէջ հան­­րա­­­կառք եզ­­րը մին­­չեւ այ­­սօր կը շա­­րու­­նա­­­կէ կի­­րար­­կո­­­ւիլ. ա՚լ չեմ գի­­տեր, թէ կառ­­քի ո՞ր տար­­բե­­­րակը կը բնո­­րոշէ ան տո­­ւեալ գա­­ղու­­թին մէջ։

Արեւմտա­­հայե­­րէնի վե­­րը նշո­­ւած եզ­­րե­­­րուն փո­­խարէն՝ արե­­ւելա­­հայե­­րը հնա­­րեցին աւ­­տո, աւ­­տո­­­պուս, աւ­­տո­­­մոբիլ, աւ­­տո­­­մեքե­­նայ, օմ­­նի­­­բուս, տրամ­­վայ, տրո­­լեյ­­պուս, տաք­­սի եւ տե­­ղին հա­­մեմատ՝ մա­­շին եզ­­րե­­­րը, որոնց ոչ մէ­­կուն մէջ հա­­յերէ­­նի յե­­տին նշոյ­­լը գո­­յու­­թիւն ու­­նի։

Ծա­­նօթ.– Արե­­ւելա­­հայե­­րէնը ու­­նի ինքնա­­շարժ բա­­ռը, որ ածա­­կան մըն է եւ կը նշա­­նակէ պար­­զա­­­պէս ինքնի­­րեն շար­­ժող՝ որե­­ւէ բան. «Ինքն իրան շար­­ժող, ինքն իրա­­նից շարժվող եւ ոչ թէ ար­­տա­­­քուստ ազ­­դող զօ­­րու­­թեամբ» (Մալ­­խա­­­սեանց)։ Իսկ երբ կ’ակ­­նարկո­­ւի կառ­­քին՝ աւ­­տո­­­մեքե­­նայ է ան կամ աւ­­տո­­­մոբիլ։

Ինչպէս կը տես­­նենք, նոյն ոգին ու մօ­­տեցումն է, այն, որ կը նա­­խընտրէ աթոռ (banca, banco, bank, banque) ըսել դրա­­մատուն-ի փո­­խարէն եւ սնտուկ (tank) ըսել հրա­­սայլ-ի փո­­խարէն, եւ ըսել օտա՛ր լե­­զուով։ Այլ խօս­­քով՝ մեր բա­­ռակեր­­տա­­­կան սկզբունքնե­­րը կ’ըն­­թա­­­նան իբ­­րեւ եր­­կու զու­­գա­­­հեռ­­ներ, որոնց հան­­դի­­­պու­­մը ինչ-որ կէ­­տի մը վրայ... առայժմ թէական ըլ­­լալ կը թո­­ւի...

Աս­­տո­­­ւած վեր­­ջը բա­­րին ընէ։

Որով­­հե­­­տեւ Աս­­տուծոյ մնա­­ցած բան մըն է այս, քա­­նի հա­­յը ինք չ’ու­­զեր տէր ըլ­­լալ իր սե­­փական գան­­ձին՝ նա­­խընտրե­­լով մու­­րացկա­­նու­թիւնը։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ