Զեկոյց Պատրիարքարանի

Ի Մասին Հո­գեւո­րակա­նաց Պաշ­տօ­նատե­ղինե­րու Փո­փոխու­թեանց

Ն.Ա.Տ. Սա­հակ Բ. Սրբա­զան Պատ­րիարք Հօր տնօ­րինու­թեամբ հո­վուա­կան պաշ­տօննե­րու մէջ կա­տարո­ւած են փո­փոխու­թիւններ, որոնք հո­գեւոր հայ­րե­րու եւ պատ­կան թա­ղական խոր­հուրդնե­րուն հա­ղոր­դո­ւած են 6 Յու­նիս 2024 թո­ւակիր պաշ­տօ­նագ­րե­րով։

Արժ. Տ. Կո­րիւն Աւ. Քհնյ. Ֆէ­նէր ճեան. Երէց՝ Ֆէ­րիգիւ­ղի Սուրբ Վար­դա­նանց Եկե­ղեց­ւոյ։

Արժ. Տ. Զա­քար Քհնյ. Քո­փարեան. Երէց՝ Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին Հի­ւան­դա­նոցի Մատ­րան, պա­հելով Ենի­գաբո­ւի Ս. Թա­դէոս-Ս. Բար­թո­ղոմէոս Եկե­ղեց­ւոյ երի­ցու­թեան պաշ­տօ­նը։

Արժ. Տ. Շիր­վան Քհնյ. Միւրզեան. Երէց՝ Թոփ­գա­բուի Ս. Նի­կողա­յոս եկե­ղեց­ւոյ, պա­հելով Ղա­լաթիոյ Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւորիչ Եկե­ղեց­ւոյ երի­ցու­թեան պաշ­տօ­նը։

Արժ. Տ. Մել­քոն Քհնյ. Փը­նար­ճեան. Երէց՝ Սկիւ­տա­րի Ս. Խաչ Եկե­ղեց­ւոյ եւ այ­ցե­լու երէց՝ Պէյ­քօ­զի Ս. Նի­կողա­յոս Եկե­ղեց­ւոյ։

Պատ­րիար­քութիւն Հա­յոց

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ