ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

Լուցկի

Լուցկին եր­­կիր պի­­տի փրկէ

Լուցկի­­ներով գլուխկոտ­­րուկը կը ստի­­պէ, որ քիչ մը մտա­­ծեմ այս գի­­շեր։ Հա­­նելու­­կի մէջ լուցկի­­ներով գրո­­ւած է 6 մը, առա­­ւել 0 = 16։ Թեր­­թի մէջ նշո­­ւած պայ­­մաննե­­րը պարզ են. պէտք է թո­­ւան­­շաննե­­րու վրայ աւելցնել լուցկիի եր­­կու հա­­տիկ այնպէս, որ հա­­ւասա­­րու­­մը ճիշդ ըլ­­լայ։ Յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, մին­­չեւ որ այս գլուխկոտ­­րուկը լու­­ծեմ, որո­­շեցի վա­­ռել «լուցկի» բա­­ռին պատ­­մութիւ­­նը եւ հասկնալ, թէ գրա­­կան ի՚նչ կայ­­ծե­­­րու, կրակ­­նե­­­րու նոյ­­նիսկ հրդեհ­­նե­­­րու պատ­­ճառ եղած է այս ան­­մեղ երե­­ւացող փայ­­տի­­­կը։ Երբ մու­­թի մէջ կ’որո­­նէի անոր նշոյլնե­­րը, յան­­կարծ հան­­դի­­­պեցայ Հայր Ղե­­ւոնդ Ալի­­շանին, որ «Ար­­շա­­­լոյս քրիս­­տո­­­նէու­­թեան Հա­­յոց» յօ­­դուա­­ծը բռնած, մռայլ, տրտում, լուցկի մը կը փնտռէր, բայց ոչ թէ հա­­նելուկ լու­­ծե­­­լու նպա­­տակով, այլ՝ եր­­կիր փրկե­­լու. «… Մեր քա­­ղաքա­­կան պատ­­մութիւնն դար­­ձեալ մթննայ այս մի­­ջոցիս [...] Ի՞նչ լուցկի է որ այն մոխ­­րոյ տակ եր­­կար եւ ցուրտ տա­­րիներ ծած­­կո­­­ւած կայ­­ծը կ՚ար­­ծարծէ եւ փայ­­լեցնէ»։ Ար­­դեօ՞ք՚ մտա­­ծեցի, վար­­դա­­­պետը մեր փոք­­րիկ հան­­րա­­­պետու­­թեան մե­­րօրեայ, ո՛չ շատ փայ­­լուն քա­­ղաքա­­կան վի­­ճակը նկա­­տի ու­­նէր… Մենք, յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, թեր­­թի այս սիւ­­նա­­­կի մէջ քա­­ղաքա­­կան բո­­ցերէ հե­­ռու մնանք եւ հմա­­յուն կար­­դանք «լուցկի» բա­­ռի լու­­սա­­­ւոր, բայց յա­­ճախ վա­­ղազ­­րաւ պատ­­մութիւ­­նը։ Ուստի, այժմ լուցկի մը զար­­նենք եւ յամ­­րօ­­­րէն քա­­լենք «հայ­­կա­­­կան գրա­­կանու­­թիւն» կո­­չուած շքեղ ապա­­րան­­քի կի­­սամութ սրահ­­նե­­­րու մէջ։

Գե­­հենի լուցկին

«Լուցկի» բա­­ռը, ինչ անսպա­­սելի երե­­ւոյթ, միջ­­նա­­­դարուն յայտնո­­ւեցաւ կրօ­­նա-բա­­րոյա­­կան գրա­­կանու­­թեան մէջ։ Լուցկի բա­­ռով մեր վա­­նական­­նե­­­րը փոր­­ձե­­­ցին խրատ եւ առա­­քինու­­թեան պատ­­գամներ տալ։ Ահա 5-13-րդ դա­­րերու փայ­­լա­­­տակումնե­­րէն քա­­ռեակ մը. «Լուցկիք է պոռնկու­­թիւն ան­­շէջ», «Յա­­ւիտե­­նական տան­­ջա­­­նացն լուցկի», «Լուցկի բար­­կութեան իմոյ», «Դի­­զեցի զլուցկին ար­­բե­­­ցու­­թեան»։ Նոյն թո­­ւական­­նե­­­րուն Մխի­­թար Այ­­րի­­­վանե­­ցին ըսաւ. «Փուշս դի­­զեցի լուցկի լրման գե­­հենին»։ Յիս­­նա­­­մեակ մը յե­­տոյ, Գրի­­գոր Տա­­թեւա­­ցին գրեց. «Մե­­ղան­­չեմք առանց ապաշ­­խա­­­րու­­թեան, լուցկի առ­­նէ հրոյն»։ Տա­­թեւա­­ցիին կը պար­­տինք նաեւ հե­­տեւեալ ար­­տա­­­յայ­­տութիւննե­­րը. «Լուցկիք յա­­ւիտե­­նական հրոյն», «Լուցկի յա­­ւիտե­­նից գե­­հենին»։

Տա­­սը կայ­­ծե­­­րը

Չենք գի­­տեր, թէ ո՛վ էր լուցկի վա­­ռած առա­­ջին հա­­յը, սա­­կայն յստակ է բա­­ռին ար­­մա­­­տը։ «Լու­­ցա­­­նեմ» (լու­­ցա­­­նել) բա­­յէն կայծ առաւ ան, բուն ար­­մատն է՝ «լոյց», որ, որ­­պէս տաս­­թե­­­ւեան աշ­­տա­­­նակ, իր տա­­սը բարդ բա­­ռերով լու­­սա­­­ւորեց մեր մայ­­րե­­­նին։ Այդ լու­­սա­­­տու բա­­ռերն են ճրա­­գալոյ­­ցը, հրա­­լու­­ցի­­­կը, ջա­­հալու­­ցութիւ­­նը, քա­­նի մը այլ բա­­ռեր եւ ան­­շուշտ մեր սի­­րելի լուցկի բա­­ռը։

Մա­­րեցաւ Հա­­յաս­­տա­­­նի լուցկին

Լուցկին, լոյ­­սի աղ­­բիւրը եւ Երզնկայ քա­­ղաքի հա­­յոց եկա­­մու­­տի յոյ­­սը 1881 թո­ւակա­­նին մա­­րեցաւ։ Մէկ այլ հա­­նելո՞ւկ է սա։ Չէ, այլ՝ պե­­տական հրա­­հանգ։ Այդ թո­­ւակա­­նին Երզնկա քա­­ղաքի մէջ ար­­գի­­­լուե­­ցաւ լուցկիի նոր բա­­ցուած հայ­­կա­­­կան գոր­­ծա­­­րանի աշ­­խա­­­տան­­քը՝ այն պատ­­ճա­­­ռաբա­­նու­­թեամբ, որ լուցկիի տու­­փե­­­րը շրջա­­նառու­­թեան դրո­­ւած էին «Լուցկիք Հա­­յաս­­տա­­­նի» պի­­տակով։ (Վ. Փա­­փազեան, «Եր­­կե­­­ր», հա­­տոր Ա.)

Վար­­դա­­­պետի լուցկի­­ները

Եթէ մա­­նուկ մը լուցկիի հետ խա­­ղայ՝ հրդեհ կ’ել­­լէ, իսկ եթէ բա­­նասէր վար­­դա­­­պետ մը խա­­ղայ՝ գրա­­կան պատ­­կերներ կը ծնին։ Այդ վար­­դա­­­պետը Ղե­­ւոնդ Ալի­­շանն էր։ Ան նախ բռնկե­­ցաւ հա­­մամարդկա­­յին սի­­րով. «Ո՞ր սրտի գլխա­­ւոր լուցկին չէ սէր»։ 1840 թո­­ւակա­­նին իր ուխտա­­սէր եղ­­բայրնե­­րուն ուղղո­­ւած քեր­­թո­­­ւածի մէջ ըսաւ. «Լուցկիս սրտից պարզ ու ան­­պարտ»։ Ուխտա­­կից­­նե­­­րու նո­­ւիրո­­ւած մէկ այլ քեր­­թո­­­ւածի մէջ Ալի­­շանը գրեց. «Իղձ՝ պա­­տարագ, կամք՝ քա­­հանայ, յոյս՝ լուցկի»։ Իսկ Սի­­սուան աշ­­խա­­­տասի­­րու­­թեան մէջ ան հաս­­տա­­­տեց, թէ Phlomis armeniaca բոյ­­սը այդպէս է կո­­չուած, որով­­հե­­­տեւ՝ «…այսպէս առեալ նախ­­նեաց մե­­րոց ’ի յու­­նա­­­կանէն, որ թարգմա­­նի բոց, զի զա­­ղուա­­մազ նո­­րին վա­­րէին ՛ի լուցկի»։

Օժի­­տի լուցկին

«Լուցկի» բա­­ռը չե­­ղաւ մշտա­­վառ։ Ան հեղ մը կայծ առաւ, ապա նո­­ւաղե­­ցաւ արա­­գօրէն։ 19-րդ եւ 20-րդ դա­­րերու հայ­­կա­­­կան գրա­­կանու­­թեան մէջ հա­­զուա­­գիւտ է անոր գոր­­ծա­­­ծու­­թիւնը. հա­­զիւ քա­­նի մը ակ­­նարկու­­թիւն հոս ու հոն։ Լե­­ւոն Բա­­շալեանը պատ­­կեր մը կը յօ­­րինէ անոր հետ. «Լուցկի մը կը վա­­ռեմ որ իր դէմ­­քը կը լու­­սա­­­ւորէ», Ակ­­նունին Չէ­­չէնստա­­նի Նո­­վոչէր­­կասկի բան­­տը կը նկա­­րագ­­րէ «Ցե­­րեկը նոյ­­նիսկ այնքան մութ է, որ իրար ճա­­նաչե­­լու հա­­մար՝ բան­­տարկեալ­­նե­­­րը ստի­­պուած են լուցկի վա­­ռել», իսկ Պոլ­­սոյ մէջ ծնած, Թուրքիոյ առա­­ջին կին լրագ­­րող Էլ­­պիս Կե­­սարա­­ցեանը «Նա­­մակա­­նի առ ըն­­թերցա­­սէր հա­­յու­­հիս» գիր­­քի մէջ լուցկիի օրի­­նակով կը բա­­ցատ­­րէ ըն­­կե­­­րու­­թեան կա­­րեւո­­րու­­թիւնը. «Ըն­­կե­­­րու­­թիւնը յոյժ օգ­­տա­­­կար է՝ իբ­­րեւ լուցկի»։ Լուցկին կա­­րեւոր էր նաեւ մշե­­ցիի հա­­մար, քան­­զի ըստ ազ­­գագրա­­գէտ Երուանդ Լա­­լայեանի Տա­­րօն գա­­ւառի մէջ սո­­վորա­­բար օժի­­տի բա­­ղադ­­րիչնե­­րէն մէ­­կը կ’ըլ­­լար՝ լուցկին։

Ծե­­րու­­կը լուցկի չու­­նի

Լուցկի բա­­ռը փայ­­լե­­­ցաւ նաեւ հայ­­կա­­­կան զա­­ւեշ­­տա­­­կան գրա­­կանու­­թեան մէջ, ծի­­ծաղե­­լի երեք պատ­­կերներ բո­­ցաւա­­ռեցան «լուցկի» բա­­ռով։ Մէ­­կը Նշան Պէ­­շիկ­­թաշլեանի հե­­ղինա­­կածն է՝ «Անգլիացի գրող եւ հայ գրող» յօ­­դուա­­ծը, ուր գրա­­կան աս­­պա­­­րէզ նոր մտած անգլիացին եւ վաս­­տա­­­կաշատ Պէ­­շիկ­­թաշլեանը կը հա­­մեմա­­տեն իրենց գրի­­չով ապա­­հովուած եկա­­մուտնե­­րը։ Նախ անգլիացին կը խօ­­սի. «—Երեք տա­­րի առաջ Լոն­­տո­­­նի փո­­ղոց­­նե­­­րուն մէջ լուցկի կը ծա­­խէի ես ու հի­­մա տա­­րեկան 160,000 կը շա­­հիմ։ Իսկ դո՞ւքե։ Պէ­­շիկ­­թաշլեանը, որ 5,000 չի շա­­հիր, կը պա­­տաս­­խա­­­նէ. «—Ես ալ երեք տա­­րի վեր­­ջը պի­­տի պար­­տա­­­ւորուիմ լուցկի ծա­­խել»։ (Պոլ­­սա­­­հայ ար­­դի բա­­նաս­­տեղծ Զահ­­րատն ալ որո­­շած էր նոյն գոր­­ծով զբա­­ղիլ, կը յի­­շէ՞ք։ Շրջուն վա­­ճառոր­­դը բա­­նաս­­տեղծու­­թեան մէջ ան գրեց. «Այս եղա­­նակին / երբ աչ­­քը խուլ է պատ­­րանքը պղտոր - / լուցկի կը ծա­­խեմ») Բժիշկ Ռու­­բէն Սե­­ւակը գա­­ւառէն մե­­զի փո­­խադ­­րեց ծի­­ծաղա­­շարժ երկխօ­­սու­­թիւն մը.

–Թու­­նա­­­ւորո­­ւե՞ր ես, աղ­­ջիկս։

–Այո՚, Տոք­­թէօր…։

–Ի՞նչ կե­­րար, աղ­­ջիկս։

–Հա­­րիւր լուցկի կե­­րայ, Տոք­­թէօր…։

Մէկ այլ ժպտա­­վառ լուցկի 1680 թո­ւակա­­նին վա­­ռեց մա­­տենա­­գիր, տա­­ղասաց, Պոլ­­սոյ եւ Երու­­սա­­­ղեմի հա­­յոց պատ­­րիարք Մար­­տի­­­րոս Ղրի­­մեցին (նաեւ՝ Կա­­ֆացի)։ Ան մե­­զի բա­­ցատ­­րեց, թէ դժո­­ւար է այ­­րի ըլ­­լալ եւ դեռ չմա­­րած կիր­­քեր ու­­նե­­­նալ սրտի մէջ. «Այ­­րի էրէցն է խիստ տրտում, / Զօրն մժխուլ նստի ի տուն, / Այ­­րի, այ­­րի լուցկի չու­­նի։ / Ինքն կէր­­ւի իսկ չէ­­րեւի»։

Եկաւ, վա­­ռեց, գնաց

Հայ­­կա­­­կան մա­­մու­­լի մէջ «լուցկի» բա­­ռը կը բռնկի ու կը մա­­րի։ Դժո­­ւար է զայն ան­­մի­­­ջապէս ըմբռնել։ Բայց, յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող ես յա­­ջողե­­ցայ երեք լու­­րի խո­­րագիր ապա­­հովել յօ­­դուա­­ծիս հա­­մար։ Առա­­ջինը Հա­­յաս­­տա­­­նի Հան­­րա­­­պետու­­թեան պաշտպա­­նու­­թեան նա­­խարա­­րու­­թեան հրա­­պարա­­կած տե­­ղեկու­­թիւնն է. «Զի­­նուոր­­ներն այ­­լեւս ծխա­­խոտ եւ լուցկի չեն ստա­­նայ», իսկ յա­­ջորդնե­­րը ու­­նին քա­­ղաքա­­կան հոտ. «Դուք հան­­գած լուցկի էք», «Ծառ չկտրել լուցկի շի­­նելու հա­­մար»։

Գլխար­­կով տիկ­­նոջ ծխա­­խոտը

Հա­­նելո՞ւկը կը յի­­շեց­­նէք ին­­ծի։ Կար­­ծեմ լու­­ծե­­­ցի։ Լուցկիի ցո­­ղիկ մը աւելցնել 6-ի աջ ծայ­­րը, որ դառ­­նայ 8, երկրորդ ցո­­ղիկը աւելցնել 0-ի փո­­րիկին որ ան ալ դառ­­նայ 8. 8+8=16։ Յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, այս յօ­­դուածն ալ այժմ կը հաս­­նի իր աւար­­տին ու կը մա­­րի։ Իսկ դուք, բա­­ցառա­­պէս պա­­րոնայք, մին­­չեւ յա­­ջորդ գրու­­թիւնս ձեր բաճ­­կո­­­նի մէջ միշտ պա­­հեցէք տուփ մը լուցկի, նա­­խընտրա­­բար «Լուցկիք Հա­­յաս­­տա­­­նի», որ­­պէսզի փու­­թաք ծունկ-ծունկի դրած գլխար­­կով տիկ­­նոջ մը ծխա­­խոտը վա­­ռելու,- ինչպէս հարկ է ամէն փափ­­կանկատ պա­­րոնի։