ԱՄՆ կ՚աջակցի յարաբերութիւններու կարգաւորման

Միացեալ Նա­հանգնե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խարար Էն­թը­նի Պլին­քըն հե­ռաձայ­նա­յին զրոյց ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շինեանին հետ, քննար­կե­լով Հա­յաս­տա­նի եւ Ատրպէյ­ճա­նի մի­ջեւ խա­ղաղու­թեան հաս­նե­լու ջան­քե­րը։ Լու­րը կը հա­ղոր­դէ «Ար­մէնփրէս»ը՝ վկա­յակո­չելով Միացեալ Նա­հանգնե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խարա­րու­թեան հրա­պարա­կած հա­ղոր­դագրու­թիւնը։

Անոնք քննար­կե­ցին Միացեալ Նա­հանգնե­րու աջակ­ցութիւ­նը Հա­յաս­տա­նի եւ Ատրպէյ­ճա­նի մի­ջեւ տե­ւական եւ ար­ժա­նապա­տիւ խա­ղաղու­թեան հա­մաձայ­նա­գիրի մը հաս­նե­լու ջան­քե­րը։ Պլին­քըն վե­րահաս­տա­տեց Միացեալ Նա­հանգնե­րու շա­րու­նա­կական աջակ­ցութիւ­նը Հա­յաս­տա­նի ինքնիշ­խա­նու­թեան ու տա­րած­քա­յին ամ­բողջա­կանու­թեան եւ ընդգծեց Հա­յաս­տա­նի հետ երկկողմ հա­մագոր­ծակցու­թիւնը ըն­դարձա­կելու ջան­քե­րը։

Քննար­կո­ւեցան նաեւ Ար­ցա­խի առա­ւել քան 100,000 բռնի տե­ղահա­նուած ան­ձե­րու մար­դա­սիրա­կան հար­ցե­րը եւ Հա­յաս­տա­նի կա­ռավա­րու­թեան կող­մէ զա­նոնք յաղ­թա­հարե­լու վե­րաբե­րող քայ­լե­րը։ Ընդգծո­ւեցաւ մի­ջազ­գա­յին հան­րութեան աջակ­ցութեան կա­րեւո­րու­թիւնը։

Պլին­քըն հե­ռաձայ­նա­յին զրոյց ու­նե­ցաւ նաեւ Ատրպէյ­ճա­նի նա­խագահ Իլ­համ Ալիեւի հետ եւ ող­ջունեց «Ատրպէյ­ճա­նի եւ Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ տե­ւական ու ար­ժա­նապա­տիւ խա­ղաղու­թեան հա­մաձայ­նա­գիր մը կնքե­լու, նա­խագահ Ալիեւի յանձնա­ռու­թիւնը»։

«Նա­խարա­րը ըն­դունեց, որ այս եր­կա­րատեւ հա­կամար­տութիւ­նը տա­ռապանքներ պատ­ճա­ռած է թէ՛ ատրպէյ­ճանցի­ներուն եւ թէ հա­յերուն, եւ ընդգծեց այն օգուտնե­րը, զորս խա­ղաղու­թիւնը տա­րածաշրջա­նին մէջ կրնայ բե­րել բո­լորին», կ՛ըսո­ւի վե­րոն­շեալ հա­ղոր­դագրու­թեան մէջ։

Յա­րաբե­րու­թիւննե­րու կար­գա­ւոր­ման նպա­տակով Պլին­քըն առա­ջար­կեց, որ Օ՛Պրա­յըն Դեկ­տեմբե­րին այ­ցե­լէ Ատրպէյ­ճան։ Ալիեւ հա­մաձայ­նե­ցաւ այս առա­ջար­կին։ պայ­մա­նով, որ այս այ­ցե­լու­թե­նէն ետք Ատրպէյ­ճա­նի բարձրաս­տի­ճան պաշ­տօ­նեանե­րուն հա­մար Միացեալ Նա­հանգներ մեկ­նե­լու ար­գելքը վեր­ցո­ւի։ Կը նշո­ւի, որ նա­խարար Պլին­քըն հա­մաձայն գտնո­ւեցաւ։

Աւե­լի կա­նուխ, Միացեալ Նա­հանգնե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խարա­րի Եւ­րո­պայի եւ Եւ­րա­սիոյ հար­ցե­րու օգ­նա­կան, դես­պան Ճէյմս Օ՛Պրա­յըն յայ­տա­րարած էր, որ Ուա­շինկթըն Հա­յաս­տա­նի եւ Ատրպէյ­ճա­նի մի­ջեւ խա­ղաղու­թեան իրա­կան կա­րելիու­թիւն կը տես­նէ եւ կը կար­ծէ, թէ ան­կէ պի­տի օգ­տո­ւի ամ­բողջ տա­րածաշրջա­նը։ «Մեզ կ՛ոգե­ւորէ այն, որ եր­կու կող­մե­րը իրա­րու հետ կապ կը հաս­տա­տեն ուղղա­կիօրէն եւ միջ­նորդնե­րու մի­ջոցով։ Այս մէ­կը նկա­տի ու­նե­նալով։ մենք կը տես­նենք, թէ կայ իրա­կան կա­րելիու­թիւն, որ­մէ ամ­բողջ տա­րածաշրջա­նը կրնայ օգուտ ստա­նալ», ըսած էր Օ՛Պրայըն։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ