ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՒԻՆ

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՒԻՆ Ստամբուլի եկեղեցիները միավորվեցին քրիստոնեության հիմնարար սկզբունքների շուրջ

Ուրբաթ օրը՝ հոկտեմբերի 15-ին, Տիեզերական պատրիարք Բարդուղիմեոսի ղեկավարությամբ Բալաթի հունական պատրիարքարանում բոլոր եկեղեցիների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կարևոր մի ժողով տեղի ունեցավ: Թուրքիայի առաջատար եկեղեցիները ժողովվեցին «Քրիստոնեությունն իր հիմնարար սկզբունքներով» գրքի շնորհանդեսի ժամանակ: Նախատեսվում է, որ գիրքը քրիստոնեական աշխարհում կարևոր զարգացումներ է առաջ բերելու:
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՒԻՆ Ժուլիա Մութլույի տարազները Գերմանիոյ մէջ

Ժուլիա Մութլույի կողմէ արտադրուած ազգային բնոյթով 100 տարազներ այս շաբաթավերջին Գերմանիոյ Էսլինկէն քաղաքին մէջ կը ներկայացուին տողանցքով մը։ Այս առթիւ Էսլինկէնի «Մարալ» միութեան վարչային Տիար Ստեփան Բարիլոյսեան խմբագրութեանս ուղարկած է նամակ մը, որ կը ներկայացնենք ստորեւ։
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՒԻՆ Պոլսահայոց յաղթանակի երեսակները

Հայաստա­նի Հան­րա­պետու­թիւնը աշ­խար­հաց­րիւ հայ­­կա­­­կան սփիւռքի հետ հա­­ղոր­­դա­­­կից մնա­­լու բա­­զում մի­­ջոց­­ներ ու­­նի։ Այդ առի­­թը ըն­­ձե­­­ռողը ան­­շուշտ որ հայ ժո­­ղովուրդի դա­­րերու ըն­­թացքին կու­­տա­­­կած մշա­­կու­­թա­­­յին հարստու­­թիւնն է։ Բազ­­մա­­­կող­­մա­­­նի է այդ հարստու­­թիւնը, բազ­­մե­­­րանգ։
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՒԻՆ Հայրենիքից հայրենիք  (նուիրւում է Մուսա Լերան հերոսամարտի 100-ամեակին)

Օրինա­պա՞շտ է ար­դեօք հա­յը։ Հա­յաս­տա­նում, ան­շուշտ ո՛չ, որով­հե­տեւ իշ­խա­նու­թեան գլուխ են գա­լիս ընտրա­կեղ­ծիքնե­րի շնոր­հիւ եւ ժո­ղովուրդն ապ­րում է անիշ­խա­նու­թիւն, անօ­րինու­թիւն։ Ասում է, անօ­րէն նա­խագահ է, անօ­րէն կա­ռավա­րու­թիւն։ Մենք չենք ընտրել նրանց։ Օտար եր­կիրնե­րում հայ ժո­ղովուրդն, ան­շուշտ օրի­նապաշտ է։ 1915-ին նոյնպէս օրի­նապաշտ էր։ Հա­ւաք­ւում էր պե­տական մար­միննե­րի հրա­մանով հրա­պարակ­նե­րում եւ օրի­նապաշտ ար­տա­հան­ւում հայ­րե­նի օճա­խից, գիւ­ղից, գա­ւառից, երկրից, կեան­քից։ Մու­սա­լեռ­ցի­ները օրի­նապաշտ չե­ղան։ Բարձրա­ցան հա­րազատ սա­րը, ծած­կած ան­տառնե­րով՝ բարձրեալին աւե­լի մօ­տիկ լի­նելու հա­մար։ Եւ Աս­տուած իրօք գթասրտու­թիւն դրսե­ւորեց ֆրան­սիական ռազ­մա­նաւի տես­քով, որը փրկեց մու­սա­լեռ­ցի հե­րոս­նե­րին։