ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՒԻՆ

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՒԻՆ Հիմնարկը՝ յաջորդ յիսնամեակի հեռանկարով

Նա­խորդ թի­ւերուն մէջ ար­դէն ար­տա­յայ­­տուած էինք Պոլ­­սա­­­հայ Ու­­սուցիչ­­նե­­­րու Հիմնարկ 50 ամեակին։ Ար­­դա­­­րեւ նա­­խորդ Կի­­րակի օր հիմ­­նարկը աշ­­խարհիկ եւ կրօ­­նական հան­­դի­­­սու­­թիւննե­­րով նշեց հիմ­­նարկու­­թեան յո­­բելեար տա­­րին։ Այս առ­­թիւ հիմ­­նարկի Պոլ­­սա­­­հայ իրո­­ղու­­թեան մէջ կա­­տարած դե­­րակա­­տարու­­թեան շրջագը­­ծով հար­­ցազրոյց մը ու­­նե­­­ցանք հաս­­տա­­­տու­­թեան երկրորդ քար­­տուղար Մա­­րիամ Տրա­­մերեանի հետ։ Ան նշեց, որ հինգ տա­­րիներ առաջ հիմ­­նարկի նախ­­կին տնօ­­րէն Կա­­րօ Կա­­րապե­­տեանի հրա­­ւէրով ստանձնած էր այս հաս­­տա­­­տու­­թե­­­նէ ներս վար­­չական պաշ­­տօ­­­նը։