Տինքի դատին նոր զարգացումները

Իս­­թանպու­­լի Դա­­տախա­­զու­­թեան Ահա­­բեկ­­չութեան եւ Կազ­­մա­­­կեր­­պուած Յան­­­ցա­­­­­­­գոր­­­ծութիւննե­­­րու Գրա­­­սենեակի դա­­­տախազ­­­նե­­­­­­­րէն Կէօքալփ Քէօք­­­չիւ Տին­­­քի ոճի­­­րի հար­­­ցաքննու­­­թեան մա­­­սին ամ­­­բաստա­­­նագի­­­րը յղեց Գլխա­­­ւոր Դա­­­տախա­­­զու­­­թեան վա­­ւերա­­ցու­­մին։

Պատ­­րաստուած հար­­ցաքննու­­թեան թղթած­­րա­­­րին մէջ մե­­ծամաս­­նութիւ­­նը պե­­տական պաշ­­տօ­­­նեանե­­րէ բաղ­­կա­­­ցող, 25 կաս­­կա­­­ծելի­­ներու անու­­նը կը յի­­շուի։ Նա­­խապէս ամ­­բաստա­­նուած եւ բեր­­ման են­­թարկուած հինգ կաս­­կա­­­ծելի­­ներ ազատ ար­­ձա­­­կուած էին։ Այժմ, այս նոր թղթած­­րա­­­րով անոնց ձեր­­բա­­­կալու­­թիւնը կը պա­­հան­­ջուի։ Նոր թղթած­­րա­­­րին մէջ պե­­տական պաշ­­տօ­­­նեանե­­րը «ծրագ­­րե­­­լով մար­­դասպա­­նու­­թիւն», «կազ­­մա­­­կեր­­պութիւն հիմ­­նել, վա­­րել եւ ան­­դա­­­մակ­­ցիլ», «թե­­րացու­­մի մի­­ջոցաւ դի­­տումնա­­ւոր մար­­դասպա­­նու­­թիւն» ու այլ մե­­ղադ­­րանքնե­­րով կ՚ամ­­բաստա­­նուին։ Այստեղ նշուած անուննե­­րը ոճի­­րին գոր­­ծուած օրէն սկսեալ փաս­­տա­­­բան­­նե­­­րու կող­­մէ մատ­­նանշուած էին։ Սա­­կայն կա­­ռավա­­րու­­թիւնը շատ եր­­կար ժա­­մանակ «պե­­տական պաշ­­տօ­­­նեանե­­րու դա­­տավա­­րու­­թեան մա­­սին օրէնք»ի ըն­­ծա­­­յած իրա­­ւունքը օգ­­տա­­­գոր­­ծե­­­լով ար­­գելք եղաւ իր պաշ­­տօ­­­նեանե­­րուն հար­­ցաքննու­­թեան։ Սա­­կայն վեր­­ջերս, երբ ԱՔՓ-ի շրջա­­նակ­­նե­­­րը անխնայ կռի­­ւի մը մտած են Ֆէ­­թուլլահ Կիւ­­լէ­­­նի շար­­ժումին դէմ, Հրանդ Տին­­քի ոճի­­րի խնդիրն ալ այդ կռուին գոր­­ծիքնե­­րէն մէ­­կը կը դառ­­նայ։ «Կիւ­­լէ­­­նական» հա­­մարուած ոս­­տի­­­կան­­նե­­­րը մի առ մի կը յայտնուին դա­­տարա­­նին առ­­ջեւ։

Իրա­­ւապաշտպան­­նե­­­րը այս անուննե­­րու բեր­­ման են­­թարկուիլը դրա­­կան զար­­գա­­­ցում մը ըլ­­լա­­­լով նշե­­լէ ետք, կը յի­­շեց­­նեն թէ ցանկը տա­կաւին կի­սաւարտ է եւ իրենք եւս անուննե­րու հար­ցաքննու­թիւնը պիտի պահանջեն։

Kategoriler

Հայերէն