Hovagim Vakfı için tasfiye yolu

Beykoz arazisi vasıtasıyla Patrikhane’ye gelir sağlamak amacıyla din adamları öncülüğünde kurulan Hovagim 1461 Vakfı’nın geleceğini belirlemek için 20 Eylül'de Patrikhane’de yapılan toplantıdan 'Hovagim 1461 Vakfı’nın gerektiğinde tasfiyesi varacak bir sürecin başlatıldığı' ifade edildi. Vakfın geleceği konusunda genş katılımlı bir toplantı daha yapılacak.

Başepiskopos Aram Ateşyan’ın girişimleriyle kurulan Hovagim 1461 Vakfı, geleceğini tartışıyor. Beykoz arazisi vasıtasıyla Patrikhane’ye gelir sağlamak amacıyla din adamları tarafından kurulan  Hovagim 1461 Vakfı’nın artık mali konuların ve Beykoz arazisi ile ilgili tartışmaların içinde yer almak istememesi yeni bir yol belirleme ihtiyacı doğurdu. Hovagim 1461 Vakfı Mütevelli Heyeti’nen yapılan açıklamada “Dini ve sivil alanın mali konularla örtüşmesinden rahatsızız. Hovagim 1461 Vakfı’nın gerektiğinde tasfiyesi varacak bir süreci başlatmış bulunuyoruz” denildi. 

Başepiskopos Aram Ateşyan’ın girişimleriyle kurulan Hovagim 1461 Vakfı’nın geleceği tartışılıyor. Vakıf, tartışmalar  eşliğinde 2014 yılı sonlarında kurulmuştu. Kuruluşunun hemen ardından Beykoz Vakfı’na ait arazi ve araziyle ilgili kazanılan davalarla anılan Vakıf, tartışmaların da odağında oldu. Başepiskopos Bekçiyan’ın Patrik Kaymakamı seçilmesiyle başlayan dönemde ise Hovagim Vakfı’nın işlevi Patrikhane içinde de tartışılır oldu. Geçtiğimiz hafta Patrikhane çevreleri Hovagim Vakfı’nın din adamlarının yönetiminde mali işlerle ilgili bir vakıf yapısında olmasından rahatsızlık duyduklarını ve bu alanda olmamak için bir formül düşündüklerini ifade ettiler. Bu çerçevede bir toplantı yapılması ve vakfa yeni bir yön çizilmesi gündeme geldi. Patrikhane yöneticileri Vakfın artık Beykoz arazisi ile ilgili bir yapıda olmaması gerektiği üzerinde durdular.

Vakfın Mütevelli Heyeti ve bazı sivil vakıf yöneticileri bu amaçla 20 Eylül Çarşamba günü Patrikhanede bir araya geldi. Toplantıya din adamlarının yanısıra 6 Cemaat vakfı davet edildi. Edinilen bilgiler göre toplantıya Kalfayan, Surp Pırgiç Hastanesi, Getronagan, Beykoz Vakfı yöneticileri katıldı.

Toplantı öncesinde Vakfın Mütevelli Heyeti tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada “Mütevelli heyetimizi oluşturan din adamları, amacı mali işler yürütmek olan bir kurumun idaresinin din adamlarının elinde bulunmasının doğru olmadığı, bu konunun din adamlığının asli görev alanına girmediği ve sivil alana ait bir girişim olması gerektiği hususlarında hemfikirdirler. Bu nedenle mütevelliler olarak 49 yıllığına Vakfımızın kullanımında bulunan Beykoz arazisinin değerlendirilmesi konusunu ehli ellere bırakma kararını almış bulunuyoruz. Herkes kendi iyi bildiği işi yapmalıdır. Dini ve sivil alanın mali konularda örtüşmesinden rahatsızız. Hovagim 1461 Vakfı’nın gerektiğinde tasfiyesine varacak bir süreci başlatmış bulunuyoruz” ifadesine yer verildi.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda vakfın geleceğini belirlemek için yeni ve daha geniş katılımlı bir toplantı yapılması kararı alındı. 

“Tasfiyeye karar varacak bir süreç”

Hovagim 1461 Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından toplantı öncesinde yapılan basın açıklaması şöyle:

Hovagim 1461 Vakfı 29 Ekim 2014 tarihinde yedi din adamı tarafından Medeni Kanuna göre kurulmuş bir vakıftır. Daha sonra teşkil etmiş olan Yönetim Kurulu’nda ise 5 din adamı ve iki sivil bulunmaktadır. 

Süreç içinde Sayın Başepiskopos Aram Ateşyan Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiştir. Son gelişmeler ışığında vakıfla ilgili temel ve ilkesel kararlar almak ve ivedilikle bir sonuca bağlamak durumu hâsıl olmuştur. Hovagim 1461 Vakfı mütevellileri bu elzem kararları tek başına almak istememektedir. Özünde cemaatimize ait gayrimenkullerin tüm cemaatimizi ilgilendirdiği görüşündeyiz. Bu bağlamda Hovagim 1461 Vakfı’nın geleceğine ilişkin atılacak adımları görüşmek üzere ilgili taraflar ve altı Cemaat Vakfı’yla bu toplantıyı yapmayı uygun gördük. Aşağıda katılımcıları aydınlatacak temel bilgileri özetle sunuyoruz. 
Hiçbir vakfiyesi ve mülkü olmayan Patriklik tamamen törenlerden gelen gelirlerle ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bu amaçla halktan talep edilen vaftiz, düğün, cenaze ve hokehankisd bağışları çoğu zaman cemaatimize oldukça yüksek gelmekte, şikayet ve eleştirilere yol açmakta, kilisemizin ve Patrikliğimizin imajına zarar vermektedir. Cemaat vakıflarından Patrikhaneye yapılacak olan yardım yolları tescillenme imkânsızlığı, yapılan bağışların yetersizliği Patriklik yetkililerini yeni finans yolları aramaya sevk etmiştir. Bu amaçla Sayın Başepiskopos Aram Ateşyan’ın girişimiyle ve 6 din adamının katılımıyla Hovagim 1461 Vakfı kurulmuştur. Aslında düşünülen, cemaat vakıflarına ait gelir getirecek bir mülkün bu vakfın kullanımına sunulması, böylece patrikhanenin finansal sorunlarına bir çözüm getirilmesi olmuştur. Vakıf senedinde, vakfın amacı şöyle tanımlanmıştır: “Vakıf, Türkiye Ermeni Patrikliği’nin tüm ihtiyaçlarını, cari giderleri, personel giderlerini, elektrik, su, haberleşme, yakıt masrafları gibi tüm giderler ile yurt içi ve yurt dışından gelen konukların her türlü yol, konaklama ve yeme-içme masraflarını karşılamak, gerektiğinde Ermeni Patrikliği’ne bağlı din görevlilerinin sağlık, maluliyet ve emeklilik durumlarında ayni ve nakdi yardım sağlamak ve destek olmak amacı ile kurulmuştur.”

Beykoz Kilisesi Vakfının mezarlık arazileri bu amaç için seçilmiş ve bu doğrultuda gerekli resmi işlemler gerçekleştirilmiştir. Ancak, yukarıda belirtilen “cemaat vakıflarına ait gelir getirecek bir mülkün bu vakfın kullanımına sunulmasının” kanunen mümkün olmadığı netleşince, yukarıda anlatılan amaçlar doğrultusunda Hovagim 1461 Vakfı, Beykoz Surp Nigoğayos Ermeni Kilisesi Vakfı ile 19 Ocak 2016’da kira sözleşmesi ve temlikname imzalamıştır. Sözleşmenin 2.5 maddesine göre “İstanbul/İli-Beykoz İlçesi-Gümüşsuyu Mahallesi 636 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın tamamı” Hovagim 1461 vakfına 49 yıllığına, tapuda şerh koyularak, kiralanmıştır. Sözleşme uyarınca Hovagim 1461 Vakfı, Beykoz Kilisesi Vakfına kira ödemelerini düzenli olarak yapmaktadır. Hâlihazırda hiçbir geliri yoktur. Ancak bu temliknamenin de uygulanmasında ciddi sorunlar olduğu görülmüştür. Söz konusu araziyle ilgili cemaat içerisinde birçok sıkıntı doğmuş ve gereksiz çekişmelerin önü açılmıştır. Ayrıca çok kısa bir sürede tamamlanacağı zannedilen işlemlerin, maalesef öngörülmeyecek derecede uzun bir geleceğe, uzun yıllara sarkabileceği gözükmektedir. Diğer taraftan Hovagim 1461 Vakfı kurucuları ve mütevelli heyeti tümüyle din adamlarından oluşmaktadır. Bu bir hata olmuştur. Mütevelli heyetimizi oluşturan din adamları, amacı mali işler yürütmek olan bir kurumun idaresinin din adamlarının elinde bulunmasının doğru olmadığı, bu konunun din adamlığının asli görev alanına girmediği ve sivil alana ait bir girişim olması gerektiği hususlarında hemfikirdirler. Bu nedenle mütevelliler olarak 49 yıllığına Vakfımızın kullanımında bulunan Beykoz arazisinin değerlendirilmesi konusunu ehil ellere bırakma kararını almış bulunuyoruz. Herkes kendi iyi bildiği işi yapmalıdır. Dini ve sivil alanın mali konularda örtüşmesinden rahatsızız. Hovagim 1461 Vakfı’nın gerektiğinde tasfiyesine varacak bir süreci başlatmış bulunuyoruz.
Ancak Beykoz Vakfı arazisinin akıbeti tüm cemaati ilgilendirmektedir. Patrikhanemizin, vakıflarımızın ve okullarımızın çıkarlarını gözetecek en sağlıklı yolun saptanması hususunda alınacak kararlarda, gerek din adamı gerekse sivil her cemaat üyesinin sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle atılması gereken adımlar ve konunun sağlıklı bir çözüme kavuşturulması için konuyu bu toplantının gündemine taşımak ve gelen öneriler doğrultusunda son bir karar vermeyi uygun bulduk.

Kategoriler

Toplum Vakıflar

Etiketler

Hovagim 1461


Yazar Hakkında

1992 İstanbul doğumlu. Agos Gazetesi Toplum Editörü. Ermeni toplumu gündemi, sosyal etkinlikleri ve yaşamı üzerine haberler yapıyor.