Çevre ve Şehircilik Bakanı, Danıştay’ın 3. Köprü kararından haberdar değil mi?

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay tarafından, ‘ÇED’den muaf tutulma kararı bozulan, buna rağmen inşaatın devam ettiği 3. Köprü projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, verilen soru önergesinin cevabında kararları yok sayarak ‘3. Köprü muaf tutulmuştur’ dedi.

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın cevaplaması istemiyle 3. Köprü’yle ilgili bir soru önergesi verdi. 

Yazılı soru önergesinde, Kuzey Ormanları Savunma Platformu’nun 2 milyon 700 bin ağaç kesilecek açıklamasına istinaden, proje kapsamında kaç ağacın kesildiği, ağaçların kesilmesi halinde İstanbul’da küresel ısınma ve su kaynakları açısından ne tür sorunlar yaşanacağı; hava kirliliğinin ve insan sağlığının nasıl etkileneceğine dair sorular sordu. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı'nın, yazılı soru önergesine verdiği cevapta kaç ağacın kesileceğiyle ilgili soruya cevap verilmezken, Bakanın Danıştay kararına rağmen ‘3. Köprü ÇED’den muaf tutulmaktadır’ demesi dikkat çekti. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK), geçtiğimiz Ekim ayında verdiği kararda büyük ölçekli ve çevre için risk oluşturabilecek projelere ÇED muafiyeti getiren yasa değişikliğini iptal ettiğine dikkat çekerek, Danıştay 14. Dairesi'nin 3. Boğaz Köprüsünün ÇED’den muaf tutulmasının yolunu açan kararını oybirliği ile bozmuştu. DİDDK, kararında “Düzenlemenin dayanağı olan 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun Geçici 3.maddesi ‘planlama aşaması geçmiş ve ihale süreci başlamış olan’ ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verildiğinden, Daire tarafından bu husus göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir” ifadeleri yer almıştı. 

Sarı’nın soru önergesine verdiği cevap şöyle: 

“1993 yılından önce Yatırım Programına alınması nedeniyle "Kuzey Marmara Otoyolu (İstanbul Boğazı 3. Karayolu Geçişi dahil) Projesi" 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin Geçici 3 üncü maddesi uyarınca ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirilmiştir. Ancak, projenin inşaat ve işletme aşamalarında mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması zorunludur.

Bilindiği üzere iklim değişikliği günümüzde insanoğlunun karşı karşıya bulunduğu en önemli problemlerden biridir. .Küresel düzeyde etkilerini derinden hissettiğimiz sorunla tüm insanlığın mücadele etmesi hayati önem taşımaktadır. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı küresel, bölgesel ve yerel ölçekte acil önlemlerin alınması, işbirliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. 2015 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen Paris İklim Konferansında ortalama küresel sıcaklık-

artışının 2 santigrat derecenin altında tutulmasını hedefleyen Paris Anlaşması ülkemizin de dâhil olduğu 195 ülkenin oy birliği ile kabul edilmiş ve uluslararası toplum bu küresel soruna verdiği önemi göstermiştir.            

Ülkemiz, iklim değişikliği ile mücadelede üzerine düşen görevi tüm kararlılığıyla yerine getirmekte olup Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne 2004'te, Kyoto Protokolü'ne ise 2009 tarihinde taraf olmuştur. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ülkemizin politika ve stratejilerinin belirlendiği İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu (İDHYKK) oluşturulmuştur. Türkiye, 2010 yılında Ulusal İklim Değişikliği Stratejisini, 2011 yılında da Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planını ve İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planım hazırlamıştır.

Ülkemizin iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları, Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülmektedir.

Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) kavramı, arazi kullanımı ve arazi kullanımında zaman içerisinde insan müdahalesiyle yapılan değişikliklerin, sera gazı salından ve azaltımları üzerindeki etkisini belirlemeyi hedefleyen bir bütündür. İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu (İDHYKK) altında oluşturulan Sera Gazı Emisyon Azaltımı Çalışma Grubu altında yer alan AKAKDO alt çalışma grubunun koordinatörlüğü Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, AKAKDO sektörü kapsamında orman alanlarına ilişkin sera gazı envanterinin hazırlanmasına ilişkin çalışmalar da Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca önergede belirtilen halk sağlığına ilişkin hususlarda konunun uhdesinde bulunması nedeniyle Sağlık Bakanlığından bilgi alınmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir."

Kategoriler

Güncel YaşamYazar Hakkında

1987 İstanbul doğumlu. Agos web sitesinin editörü; insan hakları, ifade özgürlüğü, çevre hareketleri, güncel politika ve yaşam haberleri yapıyor.