Mıgırdiç Margosyan'ı uğurladık

2 Nisan Cumartesi günü hayatını kaybeden yazar ve eğitimci Mıgırdiç Margosyan bugün Kumkapı Patriklik Kilisesi'nde yapılan törenin ardından toprağa verildi.

83 yaşında hayatını kaybeden Margosyan için Kumkapı Patriklik Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. 

Törene geniş bir kalabalık katıldı. Margosyan'ın dostları ve sevenleri kiliseyi doldururken edebiyat ve basın dünyasından da çok sayıda isim törene katıldı. Diyarbakır Ermeni toplumundan da pek çok katılımcı vardı. 

Törene Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan riyaset etti. Tören sırasında vaazı da Patrik Maşalyan verdi ve Margosyan'ın yaşamından, çalışmalarından övgüyle bahsetti. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çelenk gönderenler arasındaydı. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara  Odabaşı , CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan, HDP milletvekilleri Garo Paylan, Züleyha Gülüm törende hazır bulundu.

Margosyan'ın naaşının yanında saygı nöbeti tutanlar arasında bir dönem öğretmenlik yaptığı Surp Haç Tıbrevank Lisesi'nin vakıf başkanı Prof. Dr. Toros Alcan, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Manuk Manukyan, Tıbrevank Lisesi Müdürü Armen Saruhanyan, Tıbrevank Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Nubar Dinçöz ve Tıbrevank mezunlarından Arsen Arşık vardı. Törende Aras Yayıncılık Yayın Yönetmeni Rober Koptaş,  Evrensel Gazetesi Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan'ın yanısıra yayınevi ve gazetelerin çalışanları da yer aldı. Aras  Yayıncılık'ın kurucularından Yetvart Tovmasyan, Payline Tovmasyan da törende hazır bulundu. Diyarbakır Surp Giragos Killisesi Vakfı Başkanı Ergun Ayık ve yöneticisi Gaffur Türkay da törene katıldı.

Margosyan cenaze töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Margosyan’ın mezarına oğlu Şant Margosyan ve yazar Şehmus Diken tarafından köyü Heredan’dan getirilen toprak döküldü.

Mezarlıkta Masis Kürkçügil bir konuşma yaparken, Margosyan'ın kardeşi Ardaşes Margosyan da Suren Tanielyan'ın yazdığı metni okudu. 

Aras Yayıncılık'ın kurucuları arasında olan Mıgırdiç Margosyan Agos'ta da kuruluş döneminde yazarlık yapmıştı. Margosyan son olarak Evrensel gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu. 

Margosyan özellikle Diyarbakır Ermenilerinin hayatını ve tarihini anlattığı hikaye ve romanlarıyla geniş bir kesim tarafından sevildi. 

Mıgırdiç Margosyan 23 Ara­lık 1938’de Di­yar­ba­kır’da, Han­çe­pek Ma­hal­le­si’nde (Gâ­vur Ma­hal­le­si) doğ­du. Eği­ti­mi­ni Sü­ley­man Na­zif İl­ko­ku­lu, Zi­ya Gö­kalp Or­ta­oku­lu, da­ha son­ra İs­tan­bul’da­ki Bez­ci­yan Or­ta­oku­lu ve Get­ro­na­gan Li­se­si’nde sür­dür­dü. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü’nü bi­tir­di.

1966-1972 yıl­la­rı ara­sın­da Üs­kü­dar'daki Surp Haç Tıb­re­vank Er­me­ni Li­se­si’nde mü­dür­lü­ğün ya­nı sı­ra fel­se­fe, psi­ko­loji, Er­me­ni di­li ve ede­bi­ya­tı öğ­ret­men­li­ği yap­tı. Da­ha son­ra öğ­ret­men­li­ği bı­ra­ka­rak ti­ca­re­te atıl­dı. Ede­bi çalışma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dür­dü.

Mar­ma­ra ga­ze­te­sin­de ya­yım­la­nan Er­me­ni­ce öy­kü­le­ri­nin bir bö­lü­mü Mer Ayt Goğ­me­rı [Bi­zim Ora­lar] adıy­la ki­tap ha­li­ne geti­ril­di (1984) ve bu ki­ta­bıy­la 1988’de, Er­me­ni­ce ya­zan ya­zar­la­ra ve­ri­len Eliz Ka­vuk­çu­yan Ede­bi­yat Ödü­lü’nü (Pa­ris-Fran­sa) al­dı. Aras Yayıncılık tarafından basılan Gâ­vur Ma­hal­le­si (1992), Söy­le Mar­gos Ne­re­li­sen? (1995) ve Bi­le­ti­miz İs­tan­bul’a Ke­sil­di (1998) ad­lı Türk­çe ki­tap­la­rı­nı, 1999’da ikin­ci Erme­ni­ce ki­ta­bı Dik­ri­si Ape­ren [Dic­le Kı­yı­la­rın­dan] iz­le­di. Gâ­vur Ma­hal­lesi Aves­ta Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan Li Ba Me, Li Wan De­ran [Bi­zim O Yö­re­ler] adıy­la Kürt­çe ola­rak ya­yım­lan­dı (1999).

Türk­çe ka­le­me al­dı­ğı Tes­pih Ta­ne­le­ri (2006) ad­lı anı-ro­ma­nı­ büyük ilgiyle karşılandı. Evrensel gazetesinde “Kirveme Mektuplar” adlı köşesinde yazmayı sürdüren Margosyan’ın bu makalelerinin bir kısmı Kirveme Mektuplar adıyla 2006’da Diyarbakır’da kitaplaştırıldı. 1996-1999 arasında Agos gazetesinde yayımlanan makalelerinden yapılan bir seçki olan Zur­na 2009’da, yine Evrensel yazılarından derlenen Çen­gel­li­iğ­ne (ilk basımı 1999, Belge) ve Yeni Yüzyıl ve Yeni Gündem gazetelerinde yayımlanan makalelerinden derlenen Kür­dan 2010’da kitaplaştırıldı. Yazarın, dünyanın yaratılış hikâyesini mizahi bir üslupla ele aldığı son kitabı Tanrı’nın Seyir Defteri ise 2016’da yayımlandı.

Kategoriler

Toplum


Yazar Hakkında