ՀԱՅԵՐԷՆ

ՀԱՅԵՐԷՆ Valilik'ten Patrikhane'ye mektup: Bekçiyan'ı tanımıyoruz

İstanbul Valiliği 5 Şubat tarihinde Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’ne bir mektup göndererek Başepiskopos Ateşyan’ın patrik genel vekilliğini tanıdığını ve Başepiskopos Bekçiyan’ın Patrik Kaymakamlığını tanımadığını ifade etti. Mektupta Patrik seçimi için gerekli koşulların oluşmadığı da öne sürüldü.
ՀԱՅԵՐԷՆ Արդեօ՞ք ոստիկան զօրաց 3 ներկայացուցիչ եղած է սպանութեան վայրը

Հրանդ Տին­քի սպա­նու­թեան դէպ­քի վայ­րը գտնուող տե­սախ­ցիկնե­րու տե­սագ­րութիւննե­րը կրկին օրա­կար­գի են, քա­նի որ հա­ւանա­կանու­թիւն կայ, որ տե­սագ­րութիւննե­րուն մէջ յայտնուած մար­դոցմէ քա­նի մը հա­տը ոս­տի­կան զօ­րաց պաշ­տօ­նեաներ են։
ՀԱՅԵՐԷՆ Հալէպահայերը յոյսով բայց ուշադիր

Հալէպի ճակատագիրը առկախ մնացած էր Սուրիական պատերազմին առաջին օրէն ի վեր։ Անցնող ամիս, երբ Թրքա­կան օդու­ժը սկսած էր գոր­ծո­ղու­թիւններ կա­տարել Իրա­քի եւ Սու­րիոյ մէջ, խօս­քեր տա­րածուած էին, որ Ան­գա­րա-ԱՄՆ հա­մաձայ­նութիւն մը գո­յացած է, չա­փաւոր օդա­յին ապա­հով տա­րածք ստեղ­ծել Հա­լէպի հիւ­սի­սէն մին­չեւ Թրքա­կան սահ­մա­նը եր­կա­րող Ճա­րապ­լուսի տա­րած­քին վրայ, սա­կայն այս ծրա­գիրը տա­կաւին գոր­ծի չդրուած ան­հե­թեթ դար­ձած էր Ռու­սա­կան օդու­ժի մի­ջամ­տութե­նէն ետք։