ՀԱՅԵՐԷՆ

ՀԱՅԵՐԷՆ Արդեօ՞ք ոստիկան զօրաց 3 ներկայացուցիչ եղած է սպանութեան վայրը

Հրանդ Տին­քի սպա­նու­թեան դէպ­քի վայ­րը գտնուող տե­սախ­ցիկնե­րու տե­սագ­րութիւննե­րը կրկին օրա­կար­գի են, քա­նի որ հա­ւանա­կանու­թիւն կայ, որ տե­սագ­րութիւննե­րուն մէջ յայտնուած մար­դոցմէ քա­նի մը հա­տը ոս­տի­կան զօ­րաց պաշ­տօ­նեաներ են։
ՀԱՅԵՐԷՆ Հալէպահայերը յոյսով բայց ուշադիր

Հալէպի ճակատագիրը առկախ մնացած էր Սուրիական պատերազմին առաջին օրէն ի վեր։ Անցնող ամիս, երբ Թրքա­կան օդու­ժը սկսած էր գոր­ծո­ղու­թիւններ կա­տարել Իրա­քի եւ Սու­րիոյ մէջ, խօս­քեր տա­րածուած էին, որ Ան­գա­րա-ԱՄՆ հա­մաձայ­նութիւն մը գո­յացած է, չա­փաւոր օդա­յին ապա­հով տա­րածք ստեղ­ծել Հա­լէպի հիւ­սի­սէն մին­չեւ Թրքա­կան սահ­մա­նը եր­կա­րող Ճա­րապ­լուսի տա­րած­քին վրայ, սա­կայն այս ծրա­գիրը տա­կաւին գոր­ծի չդրուած ան­հե­թեթ դար­ձած էր Ռու­սա­կան օդու­ժի մի­ջամ­տութե­նէն ետք։
ՀԱՅԵՐԷՆ Յանցաւորը հեռատեսիլն է

Փետրուարի 27-ի գիշերը ժամը 23.20-ին Մոսկուայի կեդրոնում, Մոսկուորեցկի կամրջին, որի մի կողմը Մոսկուա գետն է հոսում, իսկ միւս կողմից Քրեմլի պատերն են երեւում, սպանուեց Ռուսաստանի վերջին 25 տարուայ ամենավառ քաղաքական գործիչ Պորիս Նեմցովը։