Mıgırdiç Margosyan Diyarbakır'da anıldı

Türkiye’deki Ermenice edebiyatın en önemli isimlerinden, Aras Yayıncılık kurucularından Mıgırdiç Margosyan, doğduğu topraklarda, Diyarbakır’da, vefatının ikinci yılında anıldı.

DİTAV Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen anmaya yazar Şeyhmus Diken, Eylem Ata Güleç ve Ahmet Çakmak konuşmacı olarak katıldı. Diken, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

 “2022 yılının 2 Nisan’ında, Diyarbakır’ın çok önemli bir Ermeni yazarı olan Mıgırdiç Margosyan’ı kaybettik. O tarihten bu yana üçüncü defadır biz anma programı yapıyoruz. Bu yıl da Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) Diyarbakır Şubesi olarak Mıgırdiç Margosyan’ın ölüm yıldönümünde hem bir anma hem söyleşi hem de yeniden hafıza tazeleme anlamında program yapmak istedik.

Margosyan adına bundan sonra yapılabilecekler üzerine çok güzel veriler çıktı. Bir veri şuydu: Mıgırdiç Margosyan’ın Piran’a bağlı eskiden köyü olan ama şuan mahalleye dönüşen Heredan’da onun adına bir dönümlük arazi satın alarak Mıgırdiç Margosyan Bahçesi oluşturma fikri oluştu.

Bir de Margosyan adına Diyarbakır’da bütün Türkiye’ye yayılan bir Mıgırdiç Margosyan Edebiyat Ödülü önerisi geldi. Bunu da önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz”

Anmaya çok sayıda dinleyici de katıldı. 

FOTO: Murat Kartal

Mıgırdiç Margosyan 23 Ara­lık 1938'de Di­yar­ba­kır'da, Han­çe­pek Ma­hal­le­si'nde (Gâ­vur Ma­hal­le­si) doğ­du. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü'nü bi­tir­di.

1966-1972 yıl­la­rı ara­sın­da Üs­kü­dar'daki Surp Haç Tıb­re­vank Er­me­ni Li­se­si'nde mü­dür­lü­ğün ya­nı sı­ra fel­se­fe, psi­ko­loji, Er­me­ni di­li ve ede­bi­ya­tı öğ­ret­men­li­ği yap­tı. Da­ha son­ra öğ­ret­men­li­ği bı­ra­ka­rak ti­ca­re­te atıl­dı. Ede­bi çalışma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dür­dü.

Mar­ma­ra ga­ze­te­sin­de ya­yım­la­nan Er­me­ni­ce öy­kü­le­ri­nin bir bö­lü­mü Mer Ayt Goğ­me­rı [Bi­zim Ora­lar] adıy­la ki­tap ha­li­ne geti­ril­di (1984) ve bu ki­ta­bıy­la 1988'de, Er­me­ni­ce ya­zan ya­zar­la­ra ve­ri­len Eliz Ka­vuk­çu­yan Ede­bi­yat Ödü­lü'nü (Pa­ris-Fran­sa) al­dı.

Aras Yayıncılık tarafından basılan Gâ­vur Ma­hal­le­si (1992), Söy­le Mar­gos Ne­re­li­sen? (1995) ve Bi­le­ti­miz İs­tan­bul'a Ke­sil­di (1998) ad­lı Türk­çe ki­tap­la­rı­nı, 1999'da ikin­ci Erme­ni­ce ki­ta­bı Dik­ri­si Ape­ren [Dic­le Kı­yı­la­rın­dan] iz­le­di.

Gâ­vur Ma­hal­lesi Aves­ta Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan Li Ba Me, Li Wan De­ran [Bi­zim O Yö­re­ler] adıy­la Kürt­çe ola­rak ya­yım­lan­dı (1999).

Evrensel gazetesinde "Kirveme Mektuplar" adlı köşesinde yazmayı sürdüren Margosyan'ın bu makalelerinin bir kısmı Kirveme Mektuplar adıyla 2006'da Diyarbakır'da kitaplaştırıldı.

1996-1999 arasında Agos gazetesinde yayımlanan makalelerinden yapılan bir seçki olan Zur­na 2009'da, yine Evrensel yazılarından derlenen Çen­gel­li­iğ­ne (ilk basımı 1999, Belge) ve Yeni Yüzyıl ve Yeni Gündem gazetelerinde yayımlanan makalelerinden derlenen Kür­dan 2010'da kitaplaştırıldı.

Margosyan'ın, dünyanın yaratılış hikâyesini mizahi bir üslupla ele aldığı son kitabı Tanrı'nın Seyir Defteri 2016'da yayımlandı.

(Guneydoguekspres/Fatma Temel, Agos)


Kategoriler

Kültür Sanat